22 Ιουνίου 2009

Το μοντέλο της οικοπεδοποίησης της πεδιάδας των Μεσογείων με τις θηριώδεις ανα­πτύξεις εμπορικών κέντρων είναι αποτυχημένο και αντιπεριβαλλοντικό.

Ο "ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ" μέσα από μια σειρά τεχνικών άρθρων, προσπαθεί να δώσει τεκμηριωμένα στοιχεία στους συμπολίτες μας "μεσογείτες" και να ξυπνήσει κοιμισμένες συνειδήσεις πριν είναι πολύ αργά. Ο φάκελλος Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής είναι η μεγάλη παγίδα για όλους μας.

Διαβάστε τις θέσεις της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής για τους νέους αυτοκινητοδρόμους, η οποία επισημαίνει «τη βαρύτατη ευθύνη που αναλαμβάνει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απέναντι στον αθηναϊκό λαό και στις μελλοντικές γενεές και τον καλεί να αποσύρει το μεγαλεπήβολο αυτό έργο που το μόνο που εξυπηρετεί είναι η διαιώνιση του δοκιμασμένου και αποτυχημένου μοντέλου φτηνής ανάπτυξης εις βάρος του περιβάλλοντος».

Το μοντέλο της οικοπεδοποίησης της πεδιάδος των Μεσογείων που εξυπηρετεί αυτό το έργο, σε συνδυασμό με τις θηριώδεις ανα­πτύξεις εμπορικών κέντρων γύρω οπό το αεροδρόμιο, βρίσκεται α­κριβώς στον αντίποδα αυτών των αρχών.


ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής)
http://www.emdydas-attikis.gr/

Οι «Νέοι αυτοκινητόδρομοι Αττικής», είναι ένα έργο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, στο πλαίσιο της αναγκαίας δημοσιοποίησης - διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς του σε επίπεδο κυκλοφοριακών και χωροταξικών αναγκών που εξυπηρετεί, ενώ παράλληλα ανατρέπει βασικές αρχές του θεσμοθετημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ -Ν. 515/85 με μικρές προσθήκες στους Νόμους 2052/92 κα 2730/99) και έρχεται σε σύγκρουση με τις επιταγές του άρ. 24 του Συντάγματος.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, η οποία επισημαίνει «τη βαρύτατη ευθύνη που αναλαμβάνει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απέναντι στον αθηναϊκό λαό και στις μελλοντικές γενεές και τον καλεί να αποσύρει το μεγαλεπήβολο αυτό έργο που το μόνο που εξυπηρετεί είναι η διαιώνιση του δοκιμασμένου κα αποτυχημένου μοντέλου φτηνής ανάπτυξης εις βάρος του περιβάλλοντος».

Καλεί δε μέλη της να επισημάνουν, στο πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ρόλου και θέσης, την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του προωθούμενου σχεδιασμού μεταφορών κα να συμ­βάλουν στην εφαρμογή των ορθών αρχών σχεδιασμού όπως έχουν θεσμοθετηθεί από το ΡΣΑ.

Υπενθυμίζεται ο ευρύς δημόσιος διάλογος που είχε προηγηθεί για τη θεσμοθέτηση του ΡΣΑ τόσο την πε­ρίοδο 1979-80, όσο και την περίοδο 1983-85, διάλογος στον οποίο είχαν συμμετάσχει δημιουργικά οι μηχανι­κοί της Δημόσιας Διοίκησης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω των επαγγελματικών τους φορέων.

Προστασία του περιαστικού πρασίνου

Βασική αρχή του ΡΣΑ στη στρα­τηγική θεώρηση του τομέα των μεταφορών. είναι η προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και κυρίως σταθερής τροχιάς και η ολο­κλήρωση συστήματος οδικών δακτυλίων και όχι η διαιώνιση του ακτινικού οδικού συστήματος που διευκολύνει την προσέλκυση του IX αυτοκινήτου στο ήδη βεβαρημένο Λεκανοπέδιο και κυρίως στις κεντρικές του περιοχές.

Παράλληλα το ΡΣΑ δίνει έμφαση στην προστασία του περιαστικού πρασίνου «και της αγροτικής γης της Αττικής, με ρητή αναφορά στον περιορισμό των οικιστικών επεκτάσεων και στην ανάγκη οικολογικής ανασυγκρότησης της Αττικής.

Το μοντέλο της οικοπεδοποίησης της πεδιάδος των Μεσογείων που εξυπηρετεί αυτό το έργο, σε συνδυασμό με τις θηριώδεις ανα­πτύξεις εμπορικών κέντρων γύρω οπό το αεροδρόμιο, βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα αυτών των αρχών.

Το έργο αντίθετο με το ΡΣΑ
Τα σημεία στα οποίο το έργο έρχεται σε σύγκρουση με τις προβλέψεις του θεσμοθετημένου με βάση το ΡΣΑ σχεδιασμού είναι τα εξής :

Στο ισχύον ΡΣΑ (και στα εγκε­κριμένο ΓΠΣ ίων Δήμων της νοτιο­δυτικής πλευράς του Υμηττού) προβλέπεται η επέκταση του υφι­στάμενου οδικού άξονα Καρέα-Αλίμου, πάνω από τους Δήμους Ηλιούπολης - Αργυρούπολης και στη συνέχεια πάνω από το Δήμο Γλυφάδας έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά με έργο πολύ μι­κρότερης κλίμακας (δευτερεύον οδικό δίκτυο μικρότερης εμβέλειας ακόμα και οπό τις λεωφόρους Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος).

Στα προωθούμενα από το ΥΠΕΧΩΔΕ σχέδια, η διατομή του έργου είναι άλλης κλίμακας (ελεύ­θερη λεωφόρος, δηλαδή ένα έργο που «προσφέρεται» για ΣΔΙΤ) και το γεγονός ότι προβλέπεται σε με­γάλο βαθμό η υπογειοποίησή του δεν σημαίνει ότι αναιρούνται οι πε­ριβαλλοντικές επιπτώσεις από τέ­τοιας κλίμακας χωματουργικές επεμβάσεις στον Υμηττό, αλλά και από τις συνεπαγόμενες οδικές με­τακινήσεις.

Στο θεσμοθετημένο ΡΣΑ προ­βλέπεται η οδική σύνδεση ίου χώ­ρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού με το χώρο του νέου α­εροδρομίου των Μεσογείων διαμέσου σήραγγας στον Υμηττό, (προσθήκη του Ν. 2730/99), με στόχο να εξυπηρετήσει τη σύνδεση των νοτίων προαστίων με το αεροδρόμιο, που σήμερα εξυπηρε­τούνται πλημμελώς από τη λεωφ. Βάρης - Κορωπίου.

Στα προωθού­μενα οπό το ΥΠΕΧΩΔΕ σχέδια δεν εμφανίζεται αυτή η σύνδεση, αλλά κάποια άλλη, αρκετά χιλιόμε­τρα μακριά, σε σημείο πού δεν προβλέπεται από το ΡΣΑ και συ­γκεκριμένο στην περιοχή Σακέτα (Βύρωνας), με κατεύθυνση προς Κορωπί, αφενός, και το κέντρο της Αθήνας αφετέρου. Η περιοχή που θα καταστραφεί με τον κόμβο αυτό, που είναι το δασωμένο τμήμα του αισθητικού δάσους Καισαριανής, εντάσσεται στη ζώνη προστασίας του Υμηττού. Ακόμα και με το νέο προς τροποποίηση ΠΔ θεωρείται ζώνη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής.

Ανάλογοι, μεγάλης κλίμακας, ανισόπεδοι κόμβοι προβλέπονται νοτιότερα για τη σύνδεση της Δυτι­κής Περιφερειακής Λεωφ. Υμηττού με το τοπικό οδικό δίκτυο των Δήμων της περιοχής, σε διαφορετικές θέσεις από το εγκεκριμένo Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) των γειτονικών Δήμων.

Στο θεσμοθετημένο ΡΣΑ δεν προβλέπεται κανένας νέος οδικός άξονας στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, ενώ στα προωθούμε­να από το ΥΠΕΧΩΔΕ σχέδια, εμφανίζεται ένας νέος επιφανειακός, κυρίως, αυτοκινητόδρομος μή­κους 13,8 χλμ.. που ξεκινά από τον υπό κατασκευή ανισόπεδο κόμβο Κορωπίου και φθάνει στην παρα­λιακή Λεωφ. Σουνίου, στην περιο­χή Αγ. Μαρίνας.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers