14 Οκτωβρίου 2007

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΟΛΟΓΟΣ" για τα Εννέα ερωτήματα που απέστειλε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής στην εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε

Άρθρο της εφημερίδας "ΝΕΟΛΟΓΟΣ" της 12ης Οκτωβρίου 2007

Εννέα ερωτήματα προς την εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε." απέστειλε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής στις 3 Αυγούστου 2007, μετά οποία ζητούνται διευκρινήσεις, διεξοδικότερες αναλύσεις και εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις για μια σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από την "Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι­πτώσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών/Ε­πιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) Τριτογενούς Τομέα στην θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης". Η απόφαση για την έγγραφη παρέμβαση της Νομαρχίας ελήφθη στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2007, ήταν ομόφωνη και φυσικά κοινοποιήθηκε προς το ΥΠΕΧΩΔΕ -γενική διεύθυνση περιβάλλοντος- από την οποία (στις 27 Απριλίου 2007) διαβιβάστηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς την Νομαρχία, προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση - η οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει-.

Από το σύνολο των εννέα ερωτημάτων, εξέχουσα, με τα αξιολογικά κριτήρια του "Ν" θέση, έχει το πρώτο κατά σειρά και με το οποίο ζητείται "συνεκτίμηση αθροιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από ανάλογο επιχειρηματικό Πάρκο που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση "Γυαλού" Σπάτων. Είναι έκδηλος ο προβληματισμός του Νομαρχιακού Συμβουλίου ως προς τις παρενέργειες που ενδεχομένως θα προκληθούν από την ύπαρξη και ταυτόχρονη λειτουργία δύο μεγάλων Εμπορικών Κέντρων, σε σχετικά κοντινή με­ταξύ τους απόσταση. Παρουσιάζει, κατά συνέπεια, ενδιαφέρον υψηλού βαθμού η απάντηση της εταιρείας -συμβαίνει να έχει και στα δύο μεγάλα έργα την κατασκευαστική ευθύνη- και από το περιεχόμενό της, ενδεχομένως, να μορφοποιηθεί και ο τελι­κός "προσανατολισμός" της γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αντίστοιχου υψηλού ενδιαφέροντος είναι κα η τελευταία κατά σειρά ερώτηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου προς την εταιρεία. Αφού αναγνωρίζεται ότι "το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν μπορεί να υποστηρίξει την παρούσα στιγμή την κυκλοφορία φορτηγών και μηχανημά­των που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου" διατυπώνεται η επιθυμία "να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις που θα διευκολύνουν την απάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που θα προκύψουν για τους κατοίκους της περιοχής και τα παρακείμενα σχολεία...".

Θεωρητικά, το Νομαρχιακό Συμβούλιο θέτει ως προϋπόθεση για να συνέλθει σε συνεδρίαση και να γνωμοδοτήσει επί της κατατεθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, "την -εκ μέρους της εταιρείας- έγκαιρη κατάθεση των αιτούμενων στοιχείων". Δεδομένου, όμως, ότι το έγγραφο της προέδρου του Ν.Σ. κ. Μαρίας Κατσιμίχα έχει αποσταλεί στην εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε." την 3η Αυγούστου 2007 και μέχρι τις ώρες που ο "Ν" "έκλεινε" τις προς εκτύπωση σελίδες του δεν είχε απαντηθεί, μία πιθανή εξέλιξη είναι να συνέλθει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για έκδοση γνωμοδοτικής απόφασης τις επόμενες 15 ημέρες, χωρίς τις "διευκρινιστικές θέσεις και εκτιμήσεις" της εταιρείας.

Και βέβαια, να επισημανθεί για μία ακόμη φορά, ότι η πλειοψηφία των Νομαρχιακών Συμβούλων με πρώτο τον Νομάρχη κ.Λεωνίδα Κουρή, θέτουν ως προϋπόθεση σύγκλισης του Νομαρχιακού Συμβουλίου για το εν λόγω ζήτημα, την σε προγενέστερο χρονικό στάδιο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και την ανάδειξη της δικής του γνωμοδοτικής απόφασης ως προς το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων....

Άρα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, η εταιρεία νομικά εδώ και καιρό είναι απελευθερωμένη να προχωρήσει στο επόμενο "βήμα" του προγραμματισμού της και το ερώτημα που πλανάται μεταξύ του πληθυσμιακού ιστού της πόλης είναι προς τι και γιατί τα "άνευρα αντανακλαστικά" στην λήψη οριστικής απόφασης. Παρεμπιπτόντως, να αναφέρουμε ότι για όσες ημέρες ακόμη καθυστερεί η λήψη της, οι προβληματισμοί, οι επιφυλάξεις, οι αντιρρή­σεις και οι αρνήσεις απέναντι στο σχεδιαζόμενο μεγάλο έργο, αντί να κατατεθούν με συντεταγμένη μορφή στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα διοχετεύονται στον τοπικό Τύπο και στις αίθουσες συναθροίσεων της πόλης, όταν βέβαια παραχωρούνται από την Δημοτική Αρχή της πόλης, γιατί υπάρχει και τέτοιο ζήτημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής των εννέα ερωτημάτων του Νομαρχιακού Συμβουλίου προς την εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε."

Τα εννέα ερωτήματα

"Σας πληροφορούμε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε (179/30-7-2007 απόφαση) ότι για να γνωμοδοτήσει για την ως άνω μελέτη πρέπει να εξετασθούν και να απαντηθούν τα παρα­κάτω ερωτήματα:

- Να γίνει συνεκτίμηση των αθροιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από ανάλογο Επιχειρηματικό Πάρκο που πρόκειται να κατασκευασθεί στη θέση "Γυαλού" στα Σπάτα.

- Να διευκρινισθεί αν έχει εξετασθεί η φέρουσα ικανότητα του εδάφους-υπεδάφους ώστε να δεχθεί την υπεδάφια διάθεση των υγρών και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που υπάρχει αύξηση των ομβρίων.

- Ποια είναι η προτεινόμενη θέση της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (δεξαμενών αποθήκευσης - ε­πεξεργασίας ομβρίων; (θα είναι πλησίον σε δραστηριότητες ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος;)

- Στη ΣΜΠΕ (σελίδα 35) αναγράφεται ότι το 50% του νερού που θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δαπέδων, την υδατοκατανάλωση στα οβτβ των κινηματογράφων και σε άλλες υδροβόρες χρήσεις (π.χ. ανθοπωλείο, είδη ζαχαροπλαστικής κλπ) θα οδηγείται στο αποχετευτικό δίκτυο. Να διευκρινιστεί τι θα γίνει το υπόλοιπο 50%.

- Πως έγινε η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του τοπίου έτσι ώστε να μπορέσει να προσδιοριστεί ο τρόπος της μελλοντικής παρέμβασης στην υφιστάμενη μορφή τοπίου.

- Δεν προσδιορίζονται τα έργα αναβάθμισης των συλλεκτηρίων τοπικών οδών και ειδικά της οδού Λεονταρίου, έτσι ώστε να αντέξουν τον κυκλοφοριακό φόρτο.

- Να διευκρινισθούν οι ακριβείς 6 θέσεις των εισόδων στην ΠΟΑΠΔ.

- Να διευκρινισθούν οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν οι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι.

- Δεδομένου ότι το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο δεν μπορεί να υποστηρίξει την παρούσα στιγμή την κυκλοφορία φορτηγών και μηχανημάτων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, να γίνουν προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις που θα αφορούν στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που θα προκύψουν, όπως θόρυβος, κυκλοφοριακός φόρτος και γενικά οχλήσεις και θέματα ασφαλείας στους κατοίκους της περιοχής και στα παρακείμενα σχολεία.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εγκαίρως τα αιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ν.Α.Α.Α., προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Η πρόεδρος του Ν.Σ. Μαρία Κατσιμίχα

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers