14 Οκτωβρίου 2007

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΟΛΟΓΟΣ" για τα Εννέα ερωτήματα που απέστειλε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής στην εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε

Άρθρο της εφημερίδας "ΝΕΟΛΟΓΟΣ" της 12ης Οκτωβρίου 2007

Εννέα ερωτήματα προς την εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε." απέστειλε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής στις 3 Αυγούστου 2007, μετά οποία ζητούνται διευκρινήσεις, διεξοδικότερες αναλύσεις και εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις για μια σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από την "Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι­πτώσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών/Ε­πιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) Τριτογενούς Τομέα στην θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης". Η απόφαση για την έγγραφη παρέμβαση της Νομαρχίας ελήφθη στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2007, ήταν ομόφωνη και φυσικά κοινοποιήθηκε προς το ΥΠΕΧΩΔΕ -γενική διεύθυνση περιβάλλοντος- από την οποία (στις 27 Απριλίου 2007) διαβιβάστηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς την Νομαρχία, προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση - η οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει-.

Από το σύνολο των εννέα ερωτημάτων, εξέχουσα, με τα αξιολογικά κριτήρια του "Ν" θέση, έχει το πρώτο κατά σειρά και με το οποίο ζητείται "συνεκτίμηση αθροιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από ανάλογο επιχειρηματικό Πάρκο που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση "Γυαλού" Σπάτων. Είναι έκδηλος ο προβληματισμός του Νομαρχιακού Συμβουλίου ως προς τις παρενέργειες που ενδεχομένως θα προκληθούν από την ύπαρξη και ταυτόχρονη λειτουργία δύο μεγάλων Εμπορικών Κέντρων, σε σχετικά κοντινή με­ταξύ τους απόσταση. Παρουσιάζει, κατά συνέπεια, ενδιαφέρον υψηλού βαθμού η απάντηση της εταιρείας -συμβαίνει να έχει και στα δύο μεγάλα έργα την κατασκευαστική ευθύνη- και από το περιεχόμενό της, ενδεχομένως, να μορφοποιηθεί και ο τελι­κός "προσανατολισμός" της γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αντίστοιχου υψηλού ενδιαφέροντος είναι κα η τελευταία κατά σειρά ερώτηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου προς την εταιρεία. Αφού αναγνωρίζεται ότι "το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν μπορεί να υποστηρίξει την παρούσα στιγμή την κυκλοφορία φορτηγών και μηχανημά­των που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου" διατυπώνεται η επιθυμία "να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις που θα διευκολύνουν την απάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που θα προκύψουν για τους κατοίκους της περιοχής και τα παρακείμενα σχολεία...".

Θεωρητικά, το Νομαρχιακό Συμβούλιο θέτει ως προϋπόθεση για να συνέλθει σε συνεδρίαση και να γνωμοδοτήσει επί της κατατεθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, "την -εκ μέρους της εταιρείας- έγκαιρη κατάθεση των αιτούμενων στοιχείων". Δεδομένου, όμως, ότι το έγγραφο της προέδρου του Ν.Σ. κ. Μαρίας Κατσιμίχα έχει αποσταλεί στην εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε." την 3η Αυγούστου 2007 και μέχρι τις ώρες που ο "Ν" "έκλεινε" τις προς εκτύπωση σελίδες του δεν είχε απαντηθεί, μία πιθανή εξέλιξη είναι να συνέλθει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για έκδοση γνωμοδοτικής απόφασης τις επόμενες 15 ημέρες, χωρίς τις "διευκρινιστικές θέσεις και εκτιμήσεις" της εταιρείας.

Και βέβαια, να επισημανθεί για μία ακόμη φορά, ότι η πλειοψηφία των Νομαρχιακών Συμβούλων με πρώτο τον Νομάρχη κ.Λεωνίδα Κουρή, θέτουν ως προϋπόθεση σύγκλισης του Νομαρχιακού Συμβουλίου για το εν λόγω ζήτημα, την σε προγενέστερο χρονικό στάδιο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και την ανάδειξη της δικής του γνωμοδοτικής απόφασης ως προς το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων....

Άρα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, η εταιρεία νομικά εδώ και καιρό είναι απελευθερωμένη να προχωρήσει στο επόμενο "βήμα" του προγραμματισμού της και το ερώτημα που πλανάται μεταξύ του πληθυσμιακού ιστού της πόλης είναι προς τι και γιατί τα "άνευρα αντανακλαστικά" στην λήψη οριστικής απόφασης. Παρεμπιπτόντως, να αναφέρουμε ότι για όσες ημέρες ακόμη καθυστερεί η λήψη της, οι προβληματισμοί, οι επιφυλάξεις, οι αντιρρή­σεις και οι αρνήσεις απέναντι στο σχεδιαζόμενο μεγάλο έργο, αντί να κατατεθούν με συντεταγμένη μορφή στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα διοχετεύονται στον τοπικό Τύπο και στις αίθουσες συναθροίσεων της πόλης, όταν βέβαια παραχωρούνται από την Δημοτική Αρχή της πόλης, γιατί υπάρχει και τέτοιο ζήτημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής των εννέα ερωτημάτων του Νομαρχιακού Συμβουλίου προς την εταιρεία "Κάντζα Εμπορική Α.Ε."

Τα εννέα ερωτήματα

"Σας πληροφορούμε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε (179/30-7-2007 απόφαση) ότι για να γνωμοδοτήσει για την ως άνω μελέτη πρέπει να εξετασθούν και να απαντηθούν τα παρα­κάτω ερωτήματα:

- Να γίνει συνεκτίμηση των αθροιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από ανάλογο Επιχειρηματικό Πάρκο που πρόκειται να κατασκευασθεί στη θέση "Γυαλού" στα Σπάτα.

- Να διευκρινισθεί αν έχει εξετασθεί η φέρουσα ικανότητα του εδάφους-υπεδάφους ώστε να δεχθεί την υπεδάφια διάθεση των υγρών και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που υπάρχει αύξηση των ομβρίων.

- Ποια είναι η προτεινόμενη θέση της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (δεξαμενών αποθήκευσης - ε­πεξεργασίας ομβρίων; (θα είναι πλησίον σε δραστηριότητες ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος;)

- Στη ΣΜΠΕ (σελίδα 35) αναγράφεται ότι το 50% του νερού που θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δαπέδων, την υδατοκατανάλωση στα οβτβ των κινηματογράφων και σε άλλες υδροβόρες χρήσεις (π.χ. ανθοπωλείο, είδη ζαχαροπλαστικής κλπ) θα οδηγείται στο αποχετευτικό δίκτυο. Να διευκρινιστεί τι θα γίνει το υπόλοιπο 50%.

- Πως έγινε η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του τοπίου έτσι ώστε να μπορέσει να προσδιοριστεί ο τρόπος της μελλοντικής παρέμβασης στην υφιστάμενη μορφή τοπίου.

- Δεν προσδιορίζονται τα έργα αναβάθμισης των συλλεκτηρίων τοπικών οδών και ειδικά της οδού Λεονταρίου, έτσι ώστε να αντέξουν τον κυκλοφοριακό φόρτο.

- Να διευκρινισθούν οι ακριβείς 6 θέσεις των εισόδων στην ΠΟΑΠΔ.

- Να διευκρινισθούν οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν οι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι.

- Δεδομένου ότι το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο δεν μπορεί να υποστηρίξει την παρούσα στιγμή την κυκλοφορία φορτηγών και μηχανημάτων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, να γίνουν προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις που θα αφορούν στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που θα προκύψουν, όπως θόρυβος, κυκλοφοριακός φόρτος και γενικά οχλήσεις και θέματα ασφαλείας στους κατοίκους της περιοχής και στα παρακείμενα σχολεία.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εγκαίρως τα αιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ν.Α.Α.Α., προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Η πρόεδρος του Ν.Σ. Μαρία Κατσιμίχα

H Αττική δεν θα θα γίνει ποτέ ο σκουπιδότοπος της ΑθήναςΚεντρικό Θέμα της τοπικής εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

http://www.evdomi-an-at.gr/

ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Δεν θα περάσει εργολάβος στη Κερατέα

Mε το που ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Eπικρατείας (ΣτE) ότι απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Kερατέας για την αποτροπή της Xωματερής που προωθεί η κυβέρνηση. Aναψαν οι ντουντούκες. Mέσα σε τρεις ώρες η Kερατέα “πνίγηκε” από κόσμο. Oλοι μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία, θυμωμένοι, αγανακτισμένοι αλλά και αποφασισμένοι, με μπροστάρη του δήμαρχό τους Σταύρο Iατρού «να μην περάσει εργολάβος στην Kερατέα».

Bουλευτές και Δήμαρχοι βρέθηκαν στο πλευρό του κερατιώτικου λαού καταγγέλλοντας την απόφαση ως παράνομη και αντίθετη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, παραπλανημένη από κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα, επιβλαβής για την περιοχή και τον πολιτισμό της, μα πάνω από όλα καταστροφική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής.

Για τους λόγους αυτούς, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, «δεν θα περάσει εργολάβος στην Κερατέα. Η απόφαση του ΣτΕ δεν τιμά ούτε το ίδιο το ΣτΕ, ούτε τους Έλληνες και πολύ περισσότερο τους Κερατιώτες, και δε λύνει το πρόβλημα. Στέκεται σε επιχειρήματα των δικηγόρων της άλλης πλευράς και χωρίς να εξετάσει το ζήτημα καταστρέφει την ευρύτερη περιοχή με μια απόφαση που δε δίνει λύση. Είμαστε υπόλογοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όσα έχουν γίνει ως τώρα στο ζήτημα των σκουπιδιών και αντί να διορθώσουμε όσα έχουν γίνει δημιουργούμε νέα προβλήματα. Εμείς έχουμε δίπλα μας τη Νομαρχία και το Νομάρχη μας Λ.Κουρή, τους βουλευτές της περιοχής μας και όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής και όλοι μαζί θα αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα. Ο αγώνας μας τώρα ξεκινάει και σας δίνω υπόσχεση πως δε θα σταματήσω με τίποτα».

Στο ίδιο επίπεδο στήριξης συμπαράστασης και έναρξης νέων δυναμικών ενεργειών, ώστε να μπλοκαριστεί το έργο κινήθηκαν και ο Νομάρχης, οι Βουλευτές Θ. Μπούρας, Aπ. Σταύρου, Nτ. Βρεττός, Eύη Χριστοφιλοπούλου, B. Οικονόμου, Aθ. Λεβέντης, Mάκης Βορίδης, καθώς και οι υφυπουργοί Πέτρος Δούκας και Γ. Βλάχος που απέστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Χαρακτηριστικός ήταν στην ομιλία του ο Mάκης Βορίδης, ο οποίος αφού εξήγησε ως νομικός τις ενέργειες που θα γίνουν στην Ευρώπη για επίλυση του ζητήματος, δήλωσε τη συμπαράσταση όλων των βουλευτών του ΛΑΟΣ στο ζήτημα, κάλεσε και τους υπόλοιπους βουλευτές να μιλήσουν στα κόμματά τους και παρότρυνε τους βουλευτές του υπολοίπου να συνταχθούν και να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο μέσα στη Βουλή.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι όλης της Αν.Αττικής, γεγονός που προξενεί έκπληξη και όλοι μαζί δήλωσαν την παρουσία τους σε αυτόν τον κοινό αγώνα. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του Γραμματικού Κούκης «τα συμφέροντα υποκινούν αυτές τις αποφάσεις όμως ο κόσμος δεν θα μείνει άπραγος σε εγκλήματα κατά της ζωής του. Όλοι μαζί θα νικήσουμε».

Παρόντες ήταν επίσης ο αντινομάρχης Bαγγέλης Ράπτης και οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Πάρης Ευαγγελίου, Παντελής Ασπραδάκης, Iωάννα Στεργίου και Nίκος Στεφανίδης.

Δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ της 11/10/2007 8:21:28 πμ

(Ηλεκτρονική έκδοση στη δ/νση : http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4667&subid=2&pubid=337902 )

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το ΧΥΤΑ Κερατέας

Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη

«Πράσινο φως» για χωματερή και στην περιοχή της Κερατέας άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή που στρεφόταν κατά της επιλογής της ως πιθανού χώρου συγκέντρωσης απορριμμάτων. Το Ε τμήμα του ΣτΕ απέρριψε προσφυγή του Δήμου Κερατέας που ζητούσε να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση, που από τα τέλη του 2003 είχε καθορίσει τη θέση Βραγόνι στην Κερατέα της Λαυρεωτικής ως κατάλληλη για να γίνει ΟΕΔΑ (ολοκληρωμένη εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων). Στο πρόσφατο παρελθόν το ΣτΕ είχε απορρίψει ανάλογες προσφυγές που αφορούσαν άλλες περιοχές (Γραμματικό, Φυλή) και όπου είχαν προκληθεί σημαντικές αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς που δεν ήθελαν να αναπτυχθούν χωματερές στην περιοχή τους.

Απόφαση
Σύμφωνα με το ΣτΕ (2862/07) είναι νόμιμη η υπουργική απόφαση που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο που προβλέπει μονάδα κομποστοποίησης και προεπεξεργασίας, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων. Κατά τη δικαστική απόφαση οι μελέτες για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν για το περιβάλλον έχουν αντιμετωπίσει την ύπαρξη υδατορέματος που απέχει 2 χιλιόμετρα από το επίμαχο σημείο, ενώ με νόμιμο τρόπο έχει αρθεί η αναδάσωση για τμήμα της περιοχής που είχε καεί πριν από 27 χρόνια.

Κατά το ΣτΕ, η περιοχή που έχει επιλεγεί για την ανάπτυξη ΟΕΔΑ βρίσκεται μεν κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Οβριόκαστρου, αλλά δεν εφάπτεται με αυτόν ούτε με τα όρια προστασίας του απέχοντας περίπου 600 μ. και συνεπώς δεν χρειαζόταν να γνωμοδοτήσει προηγουμένως το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Κοινοτικές οδηγίες
Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Δήμου ότι παραβιάστηκαν κοινοτικές οδηγίες που επιβάλλουν τη χρήση των βέλτιστων διαθεσίμων τεχνικών. Ωστόσο -σύμφωνα με πληροφορίες- στην «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του δικαστηρίου, διατυπώθηκαν πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι πλέον σωστό να εφαρμόζονται στη χώρα μας τέτοιες διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων (ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές εφαρμόζουν άλλες προηγμένες μεθόδους), κάτι που ανήκει πάντως στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των κυβερνώντων.

Επιστημονικές θέσεις για το Θέμα των ΧΥΤΑ της περιοχής μας στο Γραμματικό και την Κερατέα διατυπώθηκαν και στην επιστημονική ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 4 Ιουνίου 2007.

Τα συμπεράσματα από την επιστημονική ημερίδα συμφωνούν και με το τελευταίο ψήφισμα του Νομαρχιακού μας Συμβουλίου που ΟΜΟΦΩΝΑ :

1. Καταδικάζει τις πολιτικές επιλογές εκείνων που θεωρούν την Αττική τον σκουπιδότοπο της Αθήνας

2. Στηρίζει τις ομόφωνες προσφυγές των Δ.Σ. εναντίον της δημιουργίας ΧΥΤΑ στη Κερατέα και το Γραμματικό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο Αναπτυξιακός & Επιστημονικός Σύνδεσμος Παλλήνης με την συνεργασία και υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και των Οργανώσεων Πολιτών και Γονέων της περιοχής μας, διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για το περιβάλλον.

Στο Δελτίο τύπου, αναφέρονται τα συμπεράσματα για όλα τα θέματα της ημερίδας, τα οποία θα τα βρείτε και στις εξής ηλ/κές δ/νσεις :

(Αναπτυξιακός & Επιστημονικός Σύνδεσμος Παλλήνης

(Πανελλήνίος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών)

(Ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Παλλήνης)

Στο δεύτερο θέμα της κεντρικής εισήγησης, που αφορούσε στην δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή μας, συγκεντρώθηκαν με την βοήθεια πολλών και καλών φίλων του επιστημονικού Συνδέσμου από όλη την
Αττική, στοιχεία από τις μελέτες αλλά και επιστημονικές ημερίδες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αυτό, την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τα οποία στο σύνολό τους μας οδηγούν στα πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να αποκομίσουμε.

1. Συμπεράσματα από την επιστημονική ημερίδα του 2005 στο ΕΒΕΑ με θέμα « Διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική – Λύσεις ή αδιέξοδα»


• Η μελέτη του ΕΣΔΚΝΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων που πραγματοποιήθηκε με υπευθυνότητα και με καθαρή επιστημονική προσέγγιση υπέδειξε την περιοχή της Ριτσώνας για χωροθέτηση του ΧΥΤΑ.

• Ολες οι επιστημονικές έρευνες σε περίπτωση ολικής διαχείρισης των απορριμμάτων εντός της Αττικής, αναφέρονται σε εναλλακτικές μορφές διαχείρισης και όχι στον ενταφιασμό,

2. Συμπεράσματα από την πρόσφατη Μελέτη (Φεβρουάριος 2007) του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Οικονομόπουλου

Η διαμόρφωση ενός σχεδίου διαχείρισης των Ανακυκλώσιμων Στερεών Αποβλήτων σε Εθνικό, αντί σε Περιφερειακό ή Νομαρχιακό επίπεδο παρέχει καλύτερες δυνατότητες χωροθέτησης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσής των και ως εκ τούτου επιτρέπει τη διαμόρφωση ορθολογικότερων λύσεων από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά.

Για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα ρεαλιστική και γρήγορα εφαρμόσιμη θα ήταν η προώθηση μιας κεντρικής, εκτός Αττικής Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων, η οποία, μαζί με την υφιστάμενη
εγκατάσταση αερόβιας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας της Δ. Αττικής, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τόσο την Αττική όσο και ευρύτερες περί αυτήν περιοχές.

Πρόταση, αντί της πληθώρας των υφιστάμενων και προβλεπόμενων ΧΥΤΑ, στην ίδρυση και λειτουργία ολιγάριθμων, κεντρικών εγκαταστάσεων σε ιδιαίτερα κατάλληλες θέσεις, όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα.

Με αυτό τον τρόπο τα Ανακυκλώσιμα Στερεά Απόβλητα θα μεταφέρονται στις κεντρικές αυτές εγκαταστάσεις με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο οδικής, σιδηροδρομικής και ακτοπλοϊκής μεταφοράς που είναι βέβαιο ότι μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και την πλειονότητα των νησιών με οικονομικά βέλτιστο τρόπο.

3. Μελέτη ΙΣΤΑΜΕ (Απρίλης 2007)

• Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σκουπίδια. Προτείνεται ανακύκλωση,
διαλογή στην πηγή και θερμική επεξεργασία, ώστε να μειωθεί στο 80% ο
όγκος των απορριμμάτων που θα καταλήγουν σε ταφή.

• Ακόμα και αν δοθεί το πράσινο φως από το ΣτΕ για τους τρεις χώρους
που έχουν επιλεγεί (Φυλή, Κερατέα και Γραμματικό), θα αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα για μια πενταετία και θα χρειαστεί να αναζητηθούν νέες
λύσεις σε μια κορεσμένη Αττική.

4. Το τελευταίο ψήφισμα του Νομαρχιακού μας Συμβουλίου που ΟΜΟΦΩΝΑ

• Καταδικάζει τις πολιτικές επιλογές εκείνων που θεωρούν την Αττική
τον σκουπιδότοπο της Αθήνας
• Στηρίζει τις ομόφωνες προσφυγές των Δ.Σ. εναντίον της δημιουργίας
ΧΥΤΑ στη Κερατέα και το Γραμματικό

Ο κ. Παντελάρας, εκπροσωπώντας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, μας παρουσίασε, εκ μέρους της Ομάδας Μελέτης του ΤΕΕ για τα απορρίμματα στην Αττική, τα συμπεράσματά της.


• Η σύγχρονη αντίληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει επιβάλει την υιοθέτηση ορισμένων γενικών αρχών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι επί μέρους περιβαλλοντικές πολιτικές που με τη σειρά τους οφείλουν να
ενσωματώνονται στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές. Στο πεδίο των αποβλήτων, και ειδικότερα των στερεών αποβλήτων, βασική αρχή και κατεύθυνση είναι: η αποφυγή και η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων μέσα από την χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων καθώς και αλλαγών στις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνον αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά ευρύτερα είναι θέμα κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς.

• Στη χώρα μας, μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου προγράμματος αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο που θα δίνει λύσεις
στα προβλήματα και θα παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις και τις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται
. Η σημασία των εξελίξεων αυτών γίνεται περισσότερο κατανοητή αν αναλογισθούμε την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, όπου τα απορρίμματα συνιστούν ακόμα απειλή για την υγεία και μια από τις κύριες πηγές περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό χώρο.

Με blogs στη μάχη για το περιβάλλον

H πρώτη Blog Action Day (blogactionday. org), στις 15 Οκτωβρίου
Ιστολόγοι από ολόκληρο τον κόσμο τη Δευτέρα γράφουν τις απόψεις τους, παρεμβαίνουν, συζητούν

Των Λινας Γιανναρου, Ιφιγενειας Διαμαντη

Μια φωνή λέει: «Τι θα συνέβαινε αν κάθε μπλογκ έγραφε την ίδια ημέρα για το ίδιο θέμα; Το περιβάλλον». Η οθόνη γεμίζει από εικόνες από φουγάρα εργοστασίων, παγετώνες σε τήξη, κυκλοφοριακή συμφόρηση. «Μαζί θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη συζήτηση». Μια ανεμογεννήτρια σε λειτουργία. «Φέτος, για πρώτη φορά, μπλόγκερ από όλο το Διαδίκτυο θα ΕΝΩΘΟΥΝ...». Ροζ φλαμίνγκο, ένα πανέμορφο τοπίο με βουνά, λίμνες και πράσινα δάση. «...για να μοιραστούν, συζητήσουν, συμβουλέψουν, θέσουν ερωτήματα, ΔΡΑΣΟΥΝ. Οποιοδήποτε κι αν είναι το πάθος σας, οποιοδήποτε κι αν είναι το ακροατήριό σας, ελάτε μαζί μας στις 15 Οκτωβρίου». Σε μια λίμνη πέφτει μια σταγόνα νερό. Το πολυτιμότερο αγαθό, αυτό για το οποίο εκτιμάται ότι μέχρι και πόλεμοι θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. «Blog Action Day. Ενα θέμα, μια ημέρα, χιλιάδες φωνές». Μέσα σε 1 λεπτό και 8 δεύτερα, το βίντεο της μεθαυριανής πρωτοβουλίας παρουσιάζει εύγλωττα τον στόχο του.

Ξεπερνούν τις 11.000 οι μπλόγκερ από ολόκληρο τον κόσμο που θα συμμετέχουν στην πρώτη Blog Action Day (blogactionday. org), στις 15 Οκτωβρίου. Αν και αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των ιστολογίων (τα 70 εκατομμύρια φθάνουν συνολικά), υπολογίζεται ότι απευθύνονται σε κοινό μεγαλύτερο των 8,5 εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο. Εκείνη την ημέρα, κάθε μπλόγκερ καλείται να γράψει τις απόψεις του για οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ζήτημα τον απασχολεί. Στόχος; Να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για ένα καλύτερο κοινό μέλλον στον Γαλάζιο Πλανήτη. «Η ιδέα γεννήθηκε κουβεντιάζοντας με φίλους μπλόγκερ για το ποια μπλογκ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση ενός σκοπού όπως η προστασία του περιβάλλοντος», λέει στην «Κ» από την Αυστραλία ο web designer Κόλις Ταΐντ, ένας από τους εμπνευστές της Blog Action Day. «Βασικότερο προσόν των μπλόγκερ είναι η φωνή τους. Σκεφθήκαμε, λοιπόν, ότι αν τη χρησιμοποιήσουμε, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε -έστω και λίγο- την κατάσταση, αν είμαστε ενωμένοι». Το όλο εγχείρημα χρειάστηκε μόλις δύο εβδομάδες προκειμένου να στηθεί. «Στο διάστημα αυτό, στείλαμε mail σε επιφανείς μπλόγκερ για να τους “κλείσουμε” έγκαιρα, με σκοπό να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Στη συνέχεια, ετοιμάσαμε όλο το απαραίτητο για την προώθηση υλικό και στις 15 Αυγούστου ανεβάσαμε το site». Οποιος περιδιαβαίνει τα «στενά» του ελληνικού διαδικτυακού χωριού, σίγουρα έχει εντοπίσει το σχετικό διαφημιστικό banner. Η συμμετοχή από την Ελλάδα -όπως μας είπε και ο κ. Ταΐντ- είναι αξιοσημείωτη. Αλλωστε, το περιβάλλον φαίνεται ότι αποτελεί συνεκτικό στοιχείο των Ελλήνων bloggers. Ενας από τους πρώτους που δήλωσαν συμμετοχή ήταν και ο 39χρονος δημιουργός του νεοσύστατου tv-politicalwatcher. blogspot. com. Οπως λέει ο ίδιος στην «Κ», «όταν καταστρέφουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε την ίδια μας τη ζωή. Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε τέτοια θέματα, γι’ αυτό και αποφάσισα να συμμετάσχω. Ευελπιστώ ότι η μεθαυριανή κίνηση θα ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη». Τι τον ανησυχεί; «Το μέλλον. Σε τι κόσμο θα ζήσουν τα παιδιά μας;» συνεχίζει. Και τι κάνει στην καθημερινή του ζωή ο tv-politicalwatcher για το περιβάλλον; «Προς το παρόν, τοποθετώ απορρίμματα προς ανακύκλωση στους κάδους του Δήμου Αθηναίων»...

Πολλοί βέβαια δεν θα συμμετάσχουν - από άποψη. Οπως ο γνωστός μπλόγκερ Μανώλης Ανδριωτάκης: «Γενικεύει επικίνδυνα το πρόβλημα. Πρέπει επιτέλους και πριν να είναι αργά να δούμε τι προκαλεί το πρόβλημα και να δράσουμε με βάση αυτό, και όχι με ευχές και διαφημιστικά μηνύματα», γράφει.

Συμμετοχή του ΣΚΑΪ στην Blog Action Day

Στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον συμμετέχει και ο ΣΚΑΪ. Ηδη, εδώ και πολλές ημέρες, μέσω της ιστοσελίδας skai. gr, καθένας μπορεί να ενημερωθεί για την Blog Action Day μέσω σχετικών links, ενώ μεθαύριο Δευτέρα, στις 7 μ.μ., στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδοθεί η ειδική εκπομπή blog@ΣΚΑΪ, με καλεσμένους Ελληνες bloggers και αντικείμενο τις δράσεις τους για το περιβάλλον στον κυβερνοχώρο (βλ. σελ. 18). Εν τω μεταξύ, αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται μία ακόμη παγκόσμια δράση για το περιβάλλον, με διοργανωτή την εταιρεία Google. Πρόκειται για το Cleanup Weekend, στο πλαίσιο του οποίου περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο θα οργανώσουν τον καθαρισμό κάποιας συγκεκριμένης περιοχής. Από τη χώρα μας, συμμετέχει ο Δήμος Αχαρνών, που καλεί όλους μας την Κυριακή από 8.30 π.μ. και μετά στον καθαρισμό κατά μήκος της λεωφόρου Πάρνηθος (το ραντεβού είναι στην ταβέρνα Ζυγός).

Σάββατο, 13 Oκτωβρίου 2007 - Http://www.Kathimerini.gr


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers