14 Απριλίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Προς :

1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ.

2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΝΤΟΛΙΟ.

Κοινοποίηση :

1) Κόμματα Βουλής των Ελλήνων.
2) Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ)
3) Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)
4) Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ)
5) Πολίτες Ανατολικής Αττικής

6) Τοπικό Τύπο.

ΠΑΛΛΗΝΗ 11-04-2010

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,


Δώδεκα περίπου χρόνια μετά το «σχέδιο Καποδίστριας» η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης που προωθείται, επιβάλλει να υπάρξει ένα νέο σύστημα Δημοτικής και Περιφερειακής Διακυβέρνησης απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Κρίσιμα στοιχεία για μια αποκεντρωμένη, οικονομοτεχνικά αυτοδύναμη και περιβαλλοντικά ευαίσθητη διοίκηση είναι: 1) Η χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ (λαμβάνοντας υπόψη την πληθυσμιακή πυκνότητα και την κοινωνικοοικονομική συγγένεια και σε καμιά περίπτωση τα αντικρουόμενα συμφέροντα τοπικών παραγόντων).

2) Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών μαζί με τους αντίστοιχους πόρους και η αποκέντρωση συγκροτημένων δομών (όχι μόνο η νομική μεταφορά τους).

3)Η οικονομική αυτάρκεια και η δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων καθώς και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ μέσω της οργανωμένης διοικητικής διαχείρισης.

4) Η κατασκευή των βασικών απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφική ενότητα και κυρίως για μια Αποτελεσματική και Δημοκρατική διακυβέρνηση.
Γνώμονας των οργανωτικών επιλογών πρέπει να είναι ο Πολίτης και η εξυπηρέτηση των αναγκών του. Η αναβάθμιση της Δημοκρατικής λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης επιβάλλει νέες αποτελεσματικές συμμετοχικές διαδικασίες. Πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής Πολιτών στα όργανα της Αυτοδιοίκησης. Τούτο επιβάλλει να ισχύει ορισμός αριθμού θητειών ανά βαθμίδα Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακή-Τοπική).

Αναβάθμιση Δημοτικού Συμβουλίου.


Η μείωση του αριθμού των Ο.Τ.Α. θα οδηγήσει σε δραστικό περιορισμό του συνολικού αριθμού των αιρετών. Αυτό πρέπει να επιτρέψει την αύξηση του αριθμού των μελών των νέων Δημοτικών Συμβουλίων και κατά συνέπεια την αποφασιστική ενίσχυση των θεματικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θεωρούμε ότι η δημοκρατική εκπροσώπηση των Πολιτών (έκταση – πληθυσμός κλπ) επιβάλλει ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων (Δ.Σ.) στο νέο Δήμο να είναι όσο το δυνατό περισσότερο αυξημένος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας των πρώην Ο.Τ.Α. να συγκροτούν το Διαμερισματικό Συμβούλιο με συντονιστή τον Τοπικό-Θεματικό Αντιδήμαρχο.


Το Διαμερισματικό Συμβούλιο να έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαμερισματικής εμβέλειας, τη σύνταξη Διαμερισματικού σχεδίου ανάπτυξης και <<συμμετοχικού>> προϋπολογισμού. Ακόμη πρέπει το Διαμερισματικό Συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει πολιτικές προστασίας της ποιότητας ζωής, της τοπικής ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του περιβάλλοντος και να παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού που αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα. Η λειτουργία 1034 Διαμερισματικών Συμβουλίων θα δώσει τη δυνατότητα αφ’ ενός μεν, την τόνωση και μη ερήμωση της υπαίθρου και αφ’ ετέρου την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της Ελλάδας. Ήδη στους Καποδιστριακούς Δήμους έχουμε παρατηρήσει και καταγράψει όλοι μας φαινόμενα συγκεντρωτισμού, έλλειψη άμεσης δημοκρατίας και εμφάνιση προβλημάτων που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο σύστημα.

Η επαναθεμελίωση της σχέσης Δήμου-Πολίτη και η νέα αναπτυξιακή και περιβαλλοντική προοπτική της χώρας επιβάλλει τη δημιουργία νέων θεσμών. Σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα προτείνουμε να λειτουργήσει Αναπτυξιακός και Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Πολιτών (αντί Τοπικών Συμβουλίων) με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και Διοικητικό Συμβούλιο (άμισθο) που να εκλέγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος μπορεί να είναι κάθε Δημότης με αυτοπρόταση. Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) μέχρι δέκα πέντε (15).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου να συμμετέχουν υποχρεωτικά θεσμικά στο Συμβούλιο Διαβούλευσης το οποίο να συνεδριάζει υποχρεωτικά ανά εξάμηνο και να συζητούνται όλα τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου. Η μη σύγκληση του Συμβουλίου Διαβούλευσης ανά εξάμηνο από το Δήμαρχο να θεωρείται παράβαση καθήκοντος και να προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να εκλέγεται την ημέρα των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών. Ο Σύνδεσμος να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου και να αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες σε θέματα που έχουν σχέση με την Ανάπτυξη, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό την Εκπαίδευση κ.λ.π.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της κάθε εκλογικής Περιφέρειας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες καταργούνται, να συγκροτούν το Περιφερειακό Διαμερισματικό Συμβούλιο (Π.Δ.Σ.) με συντονιστή τον Τοπικό-Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη .

Το Π.Δ.Σ. να έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση προβλήμάτων Περιφερειακής Διαμερισματικής εμβέλειας. Το Π.Δ.Σ. να παρακολουθεί και την εκτέλεση των αναπτυξιακών σχεδίων και του προϋπολογισμού που το αφορά.

Γενικά οι αποφάσεις των αιρετών αυτοδιοικητικών οργάνων να κινούνται στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας και να ελέγχεται η νομιμότητά τους, χωρίς όμως να στραγγαλίζεται η ανεξαρτησία τους.

Να προβλέπονται θεσμοί δημοψηφισμάτων με υπογραφές πολιτών (3-5%) για κρίσιμα θέματα του Δήμου η της Περιφέρειας.

Εκλογικό Σύστημα.

Η επαναφορά του συστήματος του 50% + 1 (δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών) πρέπει να συνοδευθεί και με μεγαλύτερη εκπροσώπηση των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συνδυασμών στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι αρχές της Δημοκρατικής συμμετοχής και της αναλογικής εκπροσώπησης επιβάλλουν η κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών να είναι : 50% + 1 για τον επιτυχόντα και 49% για τους επιλαχόντες συνδυασμούς.

Κωλύματα και ασυμβίβαστα.

Περιφερειάρχης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Δήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος έχουν δικαίωμα να είναι Υποψήφιοι Βουλευτές μόνο αν έχουν παραιτηθεί πριν από την προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών.

Βουλευτής έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης μόνο αν έχει παραιτηθεί πριν από την προκήρυξη των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών.

Άμεση σύνταξη νέου κώδικα Περιφερειών και Δήμων στον οποίο να αναφέρονται νέα προσόντα εκλογιμότητας και να καταγράφονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα κωλύματα και ασυμβίβαστα ειδικά των Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων των φορέων του Δημοσίου που θέλουν να είναι υποψήφιοι στα όργανα της Αυτοδιοίκησης. Δημόσιος Υπάλληλος που θέλει να είναι Υποψήφιος Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος πρέπει ρητά να προβλέπεται ο χρόνος που απαιτείται να μην έχει υπηρετήσει σε υπηρεσία που έχει έδρα το Δήμο.

Οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Αντιδήμαρχοι να ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου αλλά ο ορισμός τους να εγκρίνεται από την πλειοψηφία (50 % + 1) του Περιφερειακού η Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ορισμός τους από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο φαίνεται να παρέχει ευελιξία και αποτελεσματικότητα, όμως ενισχύει την Παντοδυναμία του Ενός και «πνίγει» τις δημοκρατικές διαδικασίες. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι ένας από τους κύριους λόγους που ώθησαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο να κατακερματίσει τους μεγάλους υπερτροφικούς Δήμους, ήταν οι υπερεξουσίες που ασκούσαν οι Δήμαρχοι της εποχής, οι οποίοι πολλές φορές με τις συμπεριφορές τους και την ηγεμονική τους στάση δημιουργούσαν προβλήματα στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και στη γενικότερη πολιτική ζωή του τόπου.

(Κατάργηση διπλής μισθοδοσίας σε Δημάρχους και Νομάρχες Δημοσίους Υπαλλήλους)

Κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα με Νόμο (Προστασία της εθνικής οικονομίας.-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης) προβλέπεται ότι όλα τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. (Νομάρχες, Αντινομάρχες, Πρόεδροι Νομαρχιακών Συμβουλίων, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων κ.λ.π) υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται (υπάλληλοι δημοσίου, εκπαιδευτικοί κ.α.) είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου.

Ερώτηση : Γιατί κ. Υπουργέ μέχρι και την ψήφιση του νόμου η Ελληνική Πολιτεία κατέβαλλε και το μισθό του Δημόσιου Υπαλλήλου (στο μέλλον και συντάξεις) στα αιρετά όργανα της Αυτοδιοίκησης (Νομάρχης, Δήμαρχος, κλπ) από τον κρατικό προϋπολογισμό (χρήματα των φορολογουμένων) χωρίς να προσφέρουν καμιά εργασία στο Ελληνικό Δημόσιο;

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,

Πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε ο νόμος να έχει αναδρομική ισχύ (τουλάχιστον από 01-01-2009) και σε καμιά περίπτωση η Ελληνική Πολιτεία να μη καταβάλει σε Νομάρχες, Δημάρχους και τη σύνταξη του Δημόσιου Υπαλλήλου για τη Νομαρχιακή η Δημοτική θητεία τους.

Πρέπει ακόμη να επιδιώξετε μέσω αυτής της πρωτοποριακής διοικητικής αλλαγής, η χώρα να μετεξελιχθεί σε πραγματικό εργαστήρι δημοκρατίας προγραμματικών διεργασιών και συμμετοχής των πολιτών, για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διεύρυνση της δημοκρατίας και απεγκλωβισμό από την καθημερινότητα της κεντρικής πολιτικής ζωής.


ΔΗΜΟΤΕΣ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Θεόδωρος Σταματίου του Σταύρου , Γεώργιος Τζαβάρας του Ιωάννη, Οδυσσέας Ρομπάκης του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ρίπης του Γεωργίου, Νικόλαος Μπακάλης του Γεωργίου, Θεόδωρος Περδικάρης του Ιωάννη, Γεώργιος Πέτρου του Αντωνίου, Χαράλαμπος Κόκλας του Ανδρέα, Κλαούντια Αναστασιάδου συζ. Θεμιστοκλή, Αχιλλέας Σπυρόπουλος του Σπυρίδωνα, Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Ιωάννη, Βασιλική Βασιλείου του Κωνσταντίνου, Βασίλης Ηλιόπουλος του Λεωνίδα, Γεώργιος Σκαρλόπουλος του Βασιλείου, Γιάννης Καρτέρης του Αναστασίου, Παναγιώτης Ξεπαπαδάκης του Νικολάου, Μανώλης Κακλιδάκης του Γεωργίου, Χριστίνα Λυμπεροπούλου του Ματθαίου, Κωνσταντίνος Νικολουδάκης του Ιωάννη, Γεώργιος Χατζηγαβριήλ του Ιωάννη, Σωτήρης Βασιλείου,Χαράλαμπος Υφαντής του Γεωργίου, Γεώργιος Γκανάτσιος του Κωνσταντίνου, Στυλιανός Οικονόμου του Χρήστου, Παναγιώτης Καλαθάκης του Γεωργίου

Όσοι από τους αναγνώστες του ¨ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ" επιθυμούν να μας στείλουν τις παρατηρήσεις τους ή να συνυπογράψουν το αναρτημένο κείμενο, ας μας στείλουν τα στοιχεία τους ώστε να τα προσθέσουμε στην ανωτέρω ανοιχτή λίστα συμμετεχόντων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το προσχέδιο νόμου και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers