22 Νοεμβρίου 2011

Μέχρι τα 85 θα τρέχουμε να αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Ρυθμίσεις για αιωνόβιους Έλληνες.

Την υγειά μας να έχουμε και δεν απέχουμε από τον άνθρωπο που έτρεχε πολύ. Θα μας σώσουν από τα χρέη οι νέες ρυθμίσεις, αρκεί να έχουμε μακροβιότητα... δεινόσαυρου.Πολλούς δημοσίους υπαλλήλους το νέο μισθολόγιο τους έφερε αντιμέτωπους με μηδενικούς μισθούς.

Τώρα 180.000 δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο και αλλιώς τα είχαν υπολογίσει και αλλιώς τους τα έφερε το Μνημόνιο έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πολύ βαθιά ανάσα καθώς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει αναρτήσει ρυθμίσεις στη “Διαύγεια”, που σίγουρα καλύπτουν πολλούς από εκείνους που έχασαν κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια τους.


Τι προβλέπεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τα στεγαστικά:


“Πάγωμα” των δόσεων για 24 μήνες.


Καταβολή του μισού ποσού της δόσης ως και για πέντε χρόνια.


Επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου (περισσότεροι φόροι αλλά μικρότερη δόση) ως και για μία δεκαετία.


Αναστολή πληρωμής των δόσεων για όσους είναι υπό σύνταξη.


Επιμήκυνση του ορίου ηλικίας στα 85 των δανειοληπτών έτη.


Δηλαδή, ανάλογα με το εισόδημα (θα μπουν κριτήρια) υπάρχει πλέον δυνατότητα σε όποιον δημόσιο υπάλληλο αδυνατεί να πληρώσει για πέντε χρόνια να καταβάλλει τη μισή δόση. Υπάρχει και πρόβλεψη για το 50% του ποσού να μην αποδεσμεύεται από το εφάπαξ ή την αποζημίωση λόγω απόλυσης, αλλά να καταβάλλεται το ποσό από το φορέα.


Ακόμη και αν δεν είναι αρκετό το εφάπαξ για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου, υπάρχει δυνατότητα στο δανειολήπτη, για να εξοφλήσει όλο το ποσό, να το κάνει σε 48 άτοκες δόσεις ή έντοκα μέχρι τη λήξη του δανείου.


Αν και πάλι ο δανειολήπτης δεν μπορεί να πληρώσει, τότε με απόφαση του Δ.Σ. του ταμείου θα αναστέλλεται για 24 μήνες η αποπληρωμή.
Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι περιμένουν να βγει η σύνταξη έχουν τη δυνατότητα να μην καταβάλλουν δόσεις.
Όταν όμως βγει η σύνταξη, θα πρέπει να καταβάλλουν όλες τις δόσεις που δεν πλήρωσαν, άτοκα.
Παράλληλα, όποιος το επιθυμεί μπορεί από σήμερα κιόλας να κάνει δήλωση επιμήκυνσης του δανείου για όσα έτη επιθυμεί μέχρι και το 85ο έτος της ηλικίας του.
Είναι ήδη σε ισχύ οι διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα επιμήκυνσης:


ως 10 χρόνια για στεγαστικά (μέγιστη διάρκεια 40 έτη)


ως 10 χρόνια στα επισκευαστικά (μέγιστη διάρκεια 26 έτη)


ως 5 χρόνια στα μικρά επισκευαστικά και βλαβών (μέγιστη διάρκεια 15 έτη)ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της 3421 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων της 10ης Νοεμβρίου 2011


ΘΕΜΑ 7°: «Νέες ρυθμίσεις θεμάτων εξυπηρέτησης δανείων».


Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το παραπάνω θέμα έλαβε υπόψη του την με αριθ. 13920/8-11-2011 γραπτή εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και ενιαίο με αυτό σύνολο, καθώς και τις προφορικές συμπληρώσεις και διευκρινίσεις από την εισηγήτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης και από την κληθείσα Προϊσταμένη της αρμόδιας ως προς το θέμα Δ/νσης Δ6 Παρασκευή Βλάχου, από τις οποίες προκύπτει ότι:


1) Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/3.8.2010) συμπληρώθηκε μεταξύ άλλων η ειδική νομοθεσία για τα δάνεια που έχει χορηγήσει το Τ. Π. & Δανείων (άρθρο 62 του ν.2214/1994), με στόχο τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών τους μετά την μείωση των αποδοχών τους.


2) Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, κατά τις με αριθμούς 3363/2.9.2010, 3372/27.10.2010 και 3414/1.9.2011 συνεδριάσεις του είχε αποφασιστεί η επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης δανείων που είχαν συνομολογηθεί μέχρι 31.12.2010, η αναστολή εξυπηρέτησης αυτών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών με ευνοϊκούς όρους.


3) Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όσο και των σχετικών με το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, επέρχονται περαιτέρω μειώσεις στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων - δανειοληπτών του Τ. Π. & Δανείων.


4) Με τα άρθρα 33 παρ. 11 και 34 παρ. 10 του ν.4024/ 27.10.2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015) δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει θέματα σχετικά με την αποπληρωμή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων από το Τ. Π. & Δανείων, που έχουν ληφθεί από υπαλλήλους που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή την εργασιακή εφεδρεία.


5) Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αποφέρουν μεγαλύτερες χρηματικές εισροές στο Ταμείο από την αύξηση των τόκων που θα εισπραχθούν, εκτός από τις περιπτώσεις α) αναστολής χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων ή β) που ο δανειολήπτης επιλέξει την αποπληρωμή του χρέους από το 50% της μείωσης της δόσης εντός 48 μηνών.


Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, το Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει :


Α. Ι.Την επέκταση των ισχυουσών ρυθμίσεων και ειδικότερα:


• Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων επιμήκυνσης της διάρκειας εξόφλησης, αναστολής της εξυπηρέτησης και ρύθμισης


ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 30.6.2012, - με την επιφύλαξη της απόσχισης του εμπορικού κλάδου του Τ. Π. & Δανείων ( αρθρ.3 του ν.3965/2011 ), οπότε παύει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις -, και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις όλα τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 30.6.2011 .


• Παρατείνεται το όριο ηλικίας στη λήξη της επιμήκυνσης για τα ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια στο 85° έτος της ηλικίας του δανειολήπτη και να μειωθούν τα όρια των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων που θα μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές, ως ακολούθως :


Σε 300,00 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, σε 200,00 ευρώ για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και σε 100,00 ευρώ για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων. Στην εν λόγω ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι δανειολήπτες που το συνολικό ύψος των δόσεων για την εξυπηρέτηση δανείων που τους έχουν χορηγηθεί από το Τ. Π. & Δανείων , είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 500,00 ευρώ. Ειδικά για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρέχεται δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι 15 έτη, σε καμία περίπτωση, όμως, η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη.


2. Την εφαρμογή και νέων ρυθμίσεων ως εξής:


Με απόφαση του Δ.Σ. μετά από αίτηση του υπόχρεου και ανάλογα με το συνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση αυτού, να ρυθμίζεται η εξυπηρέτηση δανειακών συμβάσεων δανείων στεγαστικού τομέα με μερική καταβολή - μέχρι του 50% - του ποσού των τοκοχρεολυτικών δόσεων για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια από την έναρξη της ρύθμισης με τους εξής όρους:


• Αν ο δανειολήπτης έχει τουλάχιστον 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσό που αντιστοιχεί στο μη καταβληθέν μέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων της ως άνω χρονικής περιόδου να μην αποδεσμεύεται από το εφάπαξ βοήθημα ή την αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης του δανειολήπτη ή του καθολικού διαδόχου του από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και να καταβάλλεται από αυτόν προς πίστωση της εξυπηρέτησης του δανείου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.


Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το εκχωρηθέν εφάπαξ ή η αποζημίωση για την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το απομένον χρεωστικό υπόλοιπο να καταβάλλεται - παράλληλα με την μηνιαία τακτική τοκοχρεολυτική δόση - ή σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ή μέχρι την λήξη της διάρκειας του δανείου έντοκα, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο.


• Αν ο δανειολήπτης έχει λιγότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσό που αντιστοιχεί στο μη καταβληθέν μέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων της ως άνω χρονικής περιόδου να καταβάλλεται μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο εγκρίθηκε η καταβολή της μειωμένης δόσης - παράλληλα με την μηνιαία τακτική τοκοχρεολυτική δόση - ή σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ή μέχρι την λήξη της διάρκειας του δανείου έντοκα, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση, αν ο δανειολήπτης καταστεί δικαιούχος του εφάπαξ βοηθήματος κατά τη διάρκεια καταβολής σε δόσεις των οφειλομένων ποσών από την παρούσα ρύθμιση, να δεσμεύεται ανάλογο μέρος του εφάπαξ βοηθήματος, με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση των οφειλομένων κατά την ημερομηνία καταβολής του.


Β. Η παρούσα απόφαση να ισχύει με τις εξής διευκρινίσεις:


1. Οι ως άνω ρυθμίσεις για επιμήκυνση να μπορούν να γίνουν πέραν όσων τυχόν έχουν εγκριθεί από το Δ. Σ του Τ. Π. & Δανείων σε εφαρμογή προηγουμένων αποφάσεων του. Τυχόν νέο αίτημα για περαιτέρω επιμήκυνση σύμφωνα με την προτεινόμενη επέκταση ρυθμίσεων για δάνεια που έχουν ήδη επιμηκυνθεί, να μην εισάγεται εκ νέου προς έγκριση ενώπιον του Δ.Σ. , αλλά να εξετάζεται και να υλοποιείται με ευθύνη της Υπηρεσίας.


2. Μετά από αίτηση του δανειολήπτη ή του υπόχρεου, ο οποίος αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να μην καταβάλλει τις μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου του μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης, οπότε υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το σύνολο των οφειλομένων τοκοχρεολυτικών δόσεων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, άλλως να μην αποδεσμεύεται το εφάπαξ.


3. Για την εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στις ρυθμίσεις επιμήκυνσης να απαιτείται η υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών που ισχύουν μέχρι σήμερα.


4. Από το χρονικό όριο των πέντε ετών δυνατότητας καταβολής μειωμένης τοκοχρεολυτικής δόσης ως άνω, θα αφαιρείται ο χρόνος αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου, που τυχόν έχει εγκριθεί.


5. Οι αιτήσεις δανειοληπτών του Τ. Π. & Δανείων που θα έχουν τεθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εφεδρεία θα ελέγχονται από το Δ.Σ κατά προτεραιότητα και ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση δε μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 33 παρ. 11 και 34 παρ. 10 του ν.4024/2011 Υ.Α. θα ισχύει η τυχόν ευνοϊκότερη ρύθμιση.


6. Στις ρυθμίσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα δάνεια, αλλά τυχόν αιτήσεις που αφορούν δάνεια της κατηγορίας αυτής να εξετάζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ.


7. Έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών ορίζεται η 10.11.2011 και σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις θα ισχύουν για αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την απόσχιση του εμπορικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 3 του ν. 3965/2011).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


NINA ΚΑΠΕΛΗ

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers