7 Νοεμβρίου 2007

ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ, ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ – 23 –
Συνεδριάσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχίας
Ανατολικής ΑττικήςΗ Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως και έθεσε υπ’ όψη των μελών - το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών / Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.ΑΠ.Δ.) Τριτογενούς Τομέα στην θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.

To Νομαρχιακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Ν.2742/99 ΦΕΚ07 / Α799) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», καθώς και των ΚΥΑ 51279/05 (ΦΕΚ 172/Β/05) και 107017/06 (ΦΕΚ 1225/Β/06)

2. Την αρ. 179/07 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

3. Το υπ. αρ, 781-8-2007 έγγραφο της Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου με το οποίο ετέθησαν τα αναφερόμενα σ' αυτό ερωτήματα προς το φορέα ίδρυσης και διαχείρισης της ως άνω ΠΟΑΔΠ

4. Τις απαντήσεις που εδόθησαν με την από 17-10-2007 επιστολή του φορέα.

5. Τις απόψεις των Συλλόγων και διαφόρων φορέων του Δήμου Παλλήνης που επισυνάπτονται

6. Την υπ. αρ. 188/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, σύμφωνα με την οποία διαφωνεί τόσο με την συγκεκριμένη χωροθέτηση της Π.Ο.Α.Δ.Π., όσο και με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής και προτείνει να τροποποιηθεί το ΦΕΚ Δ’196 / 5.3.2004 σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του εργοστασίου οινοποιίας Καμπά στο Δήμο Παλλήνης - περιοχή Κάντζα και καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού

7. Την γνωμοδότηση της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία παρότι η μελέτη είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τις (ΠΟΑΠΔ) και ΣΜΠΕ έχει να παρατηρήσει τα εξής :

Α. Δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Νόμου 2742/99 ώστε να έχουμε μια συνολική άποψη για τη φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης περιοχής της Αν. Αττικής σε τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Β. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και ερωτηματικά για το αν οι δραστηριότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν είναι παραγωγικές προκειμένου το εν λόγω έργο να εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο των (Π.Ο.Α.Π.Δ)

Γ. Παρότι οι προτεινόμενες χρήσεις των (Π.Ο.Α.Π.Δ) είναι ηπιότερες του σημερινού καθεστώτος χρήσεων γης (ΖΟΕ 199Δ/03) στην πραγματικότητα ανατρέπεται το ισοζύγιο χρήσεων όπως αυτό έχει προβλεφθεί από τη ΖΟΕ και είναι προφανές ότι με την πρόσθεση εμπορικών δραστηριοτήτων δεν επιτυγχάνονται οι κατευθύνσεις του ΡΣΑ και ειδικότερα ως προς το στόχο για την ανάσχεση της εξάπλωσης των πόλεων. Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό ακυρώθηκε και η τροποποίηση τον ΓΠΣ κατά το μέρος που (αφορούσε το κτήμα Καμπά με την υπ' αριθμ 2675/01 Απόφαση του ΣτΕ

Δ. Δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο αν η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ αφορά έργο ή Πρόγραμμα όπως θα έπρεπε. Γιατί είναι δεδομένο ότι διαφοροποιούνται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ανάλογα με την κατηγοριοποίηση και

8. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, στην οποία έλαβε μέρος ο Νομάρχης οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, οι βουλευτές Νικ. Καντερές , και Βας. Οικονόμου, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων της Παλλήνης, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα και γνωμοδοτεί αρνητικά για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών / Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων(Π.Ο.Α.Π.Δ,) Τριτογενούς Τομέα στην θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα συντάχθηκε κι έλαβε αριθμό πρακτικού 276, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενό της και υπογράφεται ως ακολούθως

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Ακολουθεί δημοσίευμα της καθημερινής τοπικής εφημερίδας ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, από την Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Δήμαρχος Παλλήνης: Οι λόγοι της άρνησης:
Στην αρχή της συζήτησης για το θέμα του εμπορι­κού κέντρου, ο δήμαρχος Παλλήνης, κ. Σπύρος Κωνσταντάς, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, εξιστόρησε πως οι εκτάσεις του κτήματος Καμπά έφτασαν να βρίσκονται σήμερα στα χέρια της εταιρείας που θέλει να την εκμεταλλευτεί. Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντάς παρέθεσε τους λόγους της άρνησης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λέγοντας ότι:

- το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα είναι τεράστιο, αφού τα περισσότερα αυτοκίνητα θα περνούν από τη Λεωφόρο Μαραθώνος,
- η ηχορύπανση θα είναι τρομακτική και η αντιμετώπισή της δεν μπορεί να είναι με ηχοπετάσματα,
- η διαχείριση ομβρίων και ακαθάρτων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, αφού 25.000 επιπλέον άτομα καθημερινώς είναι "μια επιπλέον Παλλήνη" και ήδη η πόλη αντιμετωπίζει πρόβλημα, και
- η ιστορία και η παράδοση του κτήματος θα καταστραφεί.

Ο δήμαρχος κ. Κωνσταντάς κλείνοντας ενημέρωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητώντας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο να αποφασίσουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Βασ. Οικονόμου: Η ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στην Αν. Αττική
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο βουλευτής του ΠΑ­ΣΟΚ κ. Βασίλης Οικονόμου λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στην Ανατολική Αττική. Ο ίδιος τόνισε πως το συγκεκριμένο θέμα της κατασκευής εμπορικού κέντρου στο κτήμα Καμπά δίνει την ευκαιρία να δουν πως μπορεί να προστατευθεί η Ανατολική Αττική από συμφέροντα. Κλείνοντας υποστήριξε πως θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο για το πως βλέπουν την υπόθεση της Ανατολικής Αττικής.

θαν. Μπαλλής: Οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία
Ο επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, κ. Θανάσης Μπαλλής, τάχθηκε υπέρ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης λέγοντας ότι ταυτίζεται πλήρως με την απόφαση του δήμου και θέτοντας επιπλέον και τη διάσταση των οικονομικών επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία. Ο κ. Μπαλλής αναφέρθηκε γενικά στην κακοποίηση της Ανατολικής Αττικής και ιδιαίτερα στα δημο­σιεύματα για την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Γ. Πάντζας: Πολιτικές διαστάσεις του θέματος
Ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Πάντζας υποστήριξε πως το πρόβλημα έχει πολιτικές διαστάσεις και τά­χθηκε υπέρ της απόφασης του δήμου λέγοντας ότι η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία είναι δίπλα στους κατοίκους και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ι. Στεργίου: Οι επιθυμίες των πολιτών
Η νομαρχιακή σύμβουλος κ. Ιωάννα Στεργίου υποστήριξε πως κάποιος θα πρέπει να αρχίσει να ακούει και τα "θέλω" των πολιτών και τόνισε ότι ταυτίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υποστηρίζοντας ότι πρέπει να βρεθούν οριστικές λύσεις για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Τοποθετήσει των νομαρχιακών συμβούλων
Ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Δημοσθένης Μπαρούτας ανέφερε πως το συγκεκριμένο θέμα είναι μεγάλο γιατί από την έκβαση αυτής της επένδυσης εξαρτάται η φυσιογνωμία της περιοχής τονίζοντας ότι η αγωνία και ο τρόμος των πολιτών φάνηκαν σε όλες τις συναντήσεις αυτών των ημερών. Τέλος, τάχθηκε και ο ίδιος με την απόφαση του Δημοτι­κού Συμβουλίου Παλλήνης. Ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης υποστήριξε πως το ζήτημα είναι πολιτικό αφού ένα ΦΕΚ μπορεί να αλλάξει μέσα σε πέντε λε­πτά και ότι "αυτός που αποκάλεσε ο πρωθυπουργός 'νταβατζή' αλωνίζει στην Ανατολική Αττική". Ο νομαρχιακός σύμβουλοδ κ. Νίκος Στεφανίδης τόνισε τις επιπτώσεις από τη δημιουργία ενός τέτοιου εμπορικού κέντρου λέγοντας συγχρόνως για τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν. Τέλος, ταυτίστηκε και ο ίδιος με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
Η νομαρχιακή σύμβουλος κ. Μαρία Φουρναράκη, αφού εξέφρασε αρχικά τη δυσαρέσκεια της για κάποια από τα λεγόμενα του βουλευτή κ. Οικονόμου, τόνισε ότι το θέμα είναι μέγιστης σημασίας και οι θέσεις θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Κλείνοντας δήλωσε την κατηγορηματική άρνησή της για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ομόφωνη αρνητική απόφαση
Μετά τις τοποθετήσες των νομαρχιακών συμβούλων το όργανο ομόφωνα αρνήθηκε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εμπορικό κέντρο στο κτήμα Καμπά στην Κάντζα.

Συζήτηση για τον υδροφόρο ορίζοντα της Αν. Αττικής
Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Μπαλλής μίλησε και για δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ σχετικά με τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στην Ανατολική Αττική, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε εκτεταμένα και το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ στο χθεσινό φύλλο του. Ο νομάρχης κ. Λεωνίδας Κουρής απάντησε ότι διερωτάται γιατί δημοσιεύτηκε ως κεντρικό θέμα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ μια μελέτη που έχει παραγγελθεί από την ίδια την νομαρχία και έχει ανακοινωθεί με δελτία Τύπου. Τόνισε ότι πρόκειται για ανεπίσημες μετρήσεις. Επιπλέον, υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατανοήσει το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, αφού ούτε επίκαιρο ήταν, όπως είπε, ούτε στηριζόταν σε μελέτες διαφορετικές από αυτές της νομαρχίας. Ο κ. Κουρής τόνισε ότι δημιουργεί ερωτηματικά το δημοσίευμα, αφού για κάποιο λόγο προσπαθεί να απαξιώσει περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers