13 Δεκεμβρίου 2007

ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Μήπως τα πρόδρομα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος, θα έπρεπε να συνοδευτούν από πλευράς Νομαρχίας και από τους πρώτους τσουχτερούς ελέγχους ένθεν και ένθεν ;
Δεν μπορούμε να καθησυχάζουμε τον κόσμο για το ότι ακόμα δεν έχουμε πνιγεί στα λύματα, αλλά όπου νάναι, ίσως στην επόμενη πρόδρομη έκθεση, μπορεί να συμβεί και αυτό.
  • Γιατί το έργο για τον διαδημοτικό βιολογικό (ΚΕΛ Ραφήνας) αν και έχει θεωρηθεί ως ώριμο για ένταξη στο Δ ΚΠΣ, δεν προχωράει ;
  • Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της Νομαρχίας πέραν των σκέψεων και προθέσεων ; Ο Περιφερειάρχης μας πού έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα ; Μήπως θυμάται κανείς το όνομά του ;
Καλούμε όλους τους Ενεργούς Πολίτες της Αν. Αττικής σε εγρήγορση.

Δικά σας τα συμπεράσματα αφού διαβάσετε την πρόδρομη έκθεση του Παν/μίου Αθηνών υπό τον κ. Σπ. Λέκκα για τον

ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με σκοπό «τον έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

Οι εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια του Προγράμματος είναι η χωροθέτηση με GPS τριάντα σημείων (φρέατα – γεωτρήσεις) ελέγχου. Σε όλα τα σημεία ελέγχου πραγματοποιούνται σε ένα χρόνο, που είναι η διάρκεια του Προγράμματος, τέσσερεις δειγματοληψίες (μία δειγματοληψία ανά τρίμηνο). Τα δείγματα νερού λαμβάνονται μετά από επαρκή άντληση και αναλύονται ως προς τη συγκέντρωση ενώσεων αζώτου (Νιτρικά, Νιτρώδη, Αμμωνία), ενώ σε δέκα από αυτά εκτελούνται και αναλύσεις ολικού και εξασθενούς Χρωμίου καθώς και Ψευδαργύρου.
Η ερευνητική Ομάδα αποτελείται από τον καθηγητή Σ. Λέκκα (Επιστημονικό Υπεύθυνο), τον ομότιμο καθηγητή Γ. Καλλέργη, τον Αναπληρωτή καθηγητή Απ. Αλεξόπουλο και τον γεωλόγο MSc και υποψήφιο Διδάκτορα Ihyane Bouazza

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το πρόβλημα της υψηλής συγκέντρωσης Χρωμίου στον καρστικό υδροφόρο περί την ΒΙΠΕ Κορωπίου χρονολογείται από το 2004. Η υποψία ότι ακατέργαστα Βιομηχανικά απόβλητα απορρίπτονται σε γεωτρήσεις που συναντούν τον καρστικό υδροφόρο ήταν η αιτία για την λήψη των πρώτων δειγμάτων νερού (30-11-2004) από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπ. Λέκκα ο οποίος παράλληλα ξεκίνησε ερευνητική εργασία με αντικείμενο τη διερεύνηση της παρουσίας του Χρωμίου σε γεωτρήσεις της περιοχής και ανέθεσε την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε υπότροφο του ΙΚΥ. Μετά από δημοσιεύματα του τύπου των Αθηνών (1/3 και 24/4 του 2005) επελήφθη του θέματος το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος προέβησαν σε δειγματοληψία από γεωτρήσεις και ανεπεξέργαστα απόβλητα. Οι σχετικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία εξασθενούς Χρωμίου περί την ΒΙΠΕ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής αντιδρώντας άμεσα στα ευρήματα του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και σε αναφορές των ΜΜΕ ανέθεσε το 2006 στο ΙΓΜΕ τη «διερεύνηση της έκτασης και της φύσης του προβλήματος» από την παρουσία υψηλών τιμών ολικού και εξασθενούς χρωμίου. Στα πλαίσια αυτής της Μελέτης πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του ΙΓΜΕ χημικές αναλύσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν την παρουσία Χρωμίου σε κάποιο αριθμό δειγμάτων.

3. Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια του εκτελούμενου Προγράμματος - και μετά από αξιολόγηση των μέχρι σήμερα ευρημάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΙΓΜΕ αλλά και προγενέστερων ερευνητικών εργασιών του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την ευθύνη του καθηγητή Σπ. Λέκκα - η ερευνητική ομάδα του Πργράμματος προέβη στην υδρογεωλογική αξιολόγηση της περιοχής έρευνας και στην επιλογή των προς παρακολούθηση σημείων ελέγχου (Εικ.1 και Προσάρτημα-Πίνακας Ι). Τα σημεία ελέγχου επελέγησαν με κριτήρια:

• την αντιπροσωπευτική γεωγραφική κατανομή των σημείων ελέγχου της ποιότητας των νερών σε όλη την περιοχή στην οποία είχε διαπιστωθεί, τόσο από τις προηγηθείσες μελέτες όσο και από τις έρευνες του Πανεπιστημίου, ότι παρουσιάζει προβλήματα ρύπανσης των νερών και του εδάφους

την αντιπροσώπευση τόσο του βαθύ καρστικού υδροφόρου όσο και του υπερκείμενου υδροφόρου των νεώτερων σχηματισμών αλλά και των υδρορρευμάτων της περιοχής

• τη μέγιστη δυνατή αντιστοίχηση των σημείων ελέγχου με τις διάφορες πηγές ρύπανσης (βιομηχανική, αστική, αγροτική, αεροδρόμιο)

• τη δυνατότητα λήψης δείγματος πραγματικά αντιπροσωπευτικού της κατάστασης του ελεγχόμενου σώματος νερού, δηλαδή τη δυνατότητα λήψης δείγματος μόνο μετά από παρατεταμένη άντληση

• την αντιπροσώπευση των χρήσεων νερού στη περιοχή (βιομηχανική, αγροτική, ) καθώς και του διανεμόμενου νερού αλλά και των αστικών λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων
Επελέγησαν συνολικά τριάντα δύο σημεία ελέγχου, ως εξής :• Δεκαέξι Γεωτρήσεις
• Δεκατρία Πηγάδια
• Τρία υδρορρεύματα

Η πρώτη σειρά δειγματοληψιών, στα πλαίσια του Προγράμματος, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2007, ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχες δειγματοληψίες στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγει, παράλληλα, το Πανεπιστήμιο.
Στο Προσάρτημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Νοεμβρίου 2007, ενώ παράλληλα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των αναλύσεων προηγούμενων μελετών και ερευνών από δείγματα που προέρχονται από κοινά σημεία ελέγχου (Πίνακες Ι έως και VΙΙ).

4. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς χημικών αναλύσεων σε δείγματα που ελήφθησαν 2/11/και στις 5/11/07, προκύπτουν τα εξής πρόδρομα συμπεράσματα τα οποία μένει να επιβεβαιωθούν με τα αποτελέσματα των επόμενων αναλύσεων:

• Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται, κατά την περίοδο της δειγματοληψίας του Νοεμβρίου 2007, νιτρορρύπανση όχι ιδιαίτερα υψηλή συγκρινόμενη με εκείνη που αναφέρεται στη μελέτη του ΙΓΜΕ.(ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Πίνακας ΙΙ). Ο λόγος αυτής της σημαντικής διαφοράς πιθανόν να οφείλεται στη διαφορετική εποχή των δειγματοληψιών, ή ενδεχομένως στο γεγονός ότι κάποια δείγματα του ΙΓΜΕ δεν κατέστη δυνατόν να ληφθούν μετά από επαρκή άντληση από ορισμένα σημεία ελέγχου. Το πρόβλημα μένει προς διευκρίνιση κατά τις μελλοντικές δειγματοληψίες

• Οι καρστικοί υδροφόροι παρουσιάζουν έντονη υφαλμύριση η οποία εάν εξελιχθεί περαιτέρω θα καταστήσει το νερό ακατάλληλο και για αρδευτική ή άλλη χρήση (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας ΙΙ)

• Οι μη καρστικοί υδροφόροι παρουσιάζουν επίσης υψηλή υφαλμύριση ο μηχανισμός της οποίας είναι ερευνητέος (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Πίνακας ΙΙ).

• Σε περιορισμένο αριθμό σημείων ελέγχου παρουσιάζονται αυξημένες συγκεντρώσεις ολικού Χρωμίου και εξασθενούς χρωμίου και Ψευδαργύρου (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Πίνακες ΙΙΙ, ΙV και V) πάντως μειωμένες σε σχέση με παλιότερες μετρήσεις (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Πίνακας VI). Ο λόγος αυτής της σημαντικής διαφοράς πιθανόν να οφείλεται στο τρόπο διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων ή ενδεχομένως στο γεγονός ότι κάποια δείγματα των παλαιότερων μετρήσεων ελήφθησαν χωρίς να προηγηθεί επαρκής άντληση από τα σημεία ελέγχου. Το πρόβλημα μένει προς διευκρίνιση κατά τις μελλοντικές δειγματοληψίες Τέλος τα δείγματα από τα υδρορεύματα παρουσιάζουν υψηλές τιμές χλωριόντων και φωσφόρου (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Πίνακας VII)

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers