3 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Είναι έτσι η κατάσταση όπως περιγράφεται στα έγγραφα που ακολουθούν ;
Μετά τις εγκαταστάσεις στο Σχοινιά, είναι δυνατόν ένα ακόμη ολυμπιακό έργο να μας εκθέτει περιβαλλοντικά ;

Διαβάστε το 8σέλιδο πλήρες ΠΟΡΙΣΜΑ του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ακολουθεί η ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (ν.3094/2003) διερεύνησε αναφορά (υπ’ αρ.πρωτ.8151/2005), σχετικά με τη ρύπανση του ρέματος του Αγίου Γεωργίου στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής από διάθεση υγρών, αμφιβόλου ποιότητας, από τις εγκαταστάσεις του Ιππόδρομου Μαρκόπουλου.
1) Διαπιστώσεις
Κατά την έρευνα της αναφοράς προέκυψαν τα εξής:
· Υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα μέσα και γύρω από τα όρια των εγκαταστάσεων του «Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου» και του «Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών».
· Το έργο έχει κατασκευαστεί εντός της λεκάνης απορροής των ρεμάτων Αγ. Γεωργίου και Μαλέξη, με αποτέλεσμα να έχει αποκοπεί η φυσική ροή των υδάτων και ταυτόχρονα αυτά να έχουν επιφορτιστεί, από τους αγωγούς απαγωγής των ομβρίων υδάτων της περιοχής του έργου.
Επισημαίνεται ότι η φυσική ροή των ανωτέρω ρεμάτων προς το ρέμα Ερασίνου με τελική εκροή στη θάλασσα, λόγω παλαιότερων παρεμβάσεων, έχει διακοπεί. Επίσης σημειώνεται ότι δεν έχουν έως σήμερα διευθετηθεί τα ρέματα αυτά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό
με την υλοποίηση μεγάλης εμβέλειας τεχνικών έργων στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Αττική Οδός, Αεροδρόμιο Σπάτων κ.λ.π.) έχει ως αποτέλεσμα, όπως έχει επισημανθεί από τους συναρμόδιους φορείς, να σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία θα συνεχίσουν να
επιβαρύνουν την περιοχή μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων.
· Δεν έχουν τηρηθεί οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (όσον αφορά τη διαχείριση της κοπριάς (στρωμνής) αλόγων) του «Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου» και του «Νέου Ιππόδρομου Αθηνών».Συγκεκριμένα, δεν έχει κατασκευαστεί η προβλεπόμενη μονάδα επεξεργασίας-
διαχείρισης της στρωμνής, η δε διαχείριση (μεταφορά κα διάθεση) της στρωμνής ανατίθεται αναρμοδίως σε τρίτη εταιρεία. Αν και έχει ξεκινήσει κάποια προεργασία, η υπέρβαση των περιβαλλοντικών όρων υφίσταται ακόμη.
· Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του «Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου» και του «Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών» έχουν λήξει την 28-8-2006.
· Εκκρεμεί από 21-6-2007 η επανεξέταση για την ανανέωση της άδειας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

· Δεν τηρούνται σαφείς και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης, σταθεροποίησης και διάθεσης της ιλύος από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, αφού δε γίνεται δειγματοληψία της λάσπης για βαρέα μέταλλα, ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί σχετική μελέτη για την
συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, αδρανοποίηση και διάθεση αυτής.

· Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει συστηματικός έλεγχος, με λήψη και ανάλυση δειγμάτων, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, για τη διακρίβωση της ποιότητας των αποβλήτων. Ο μόνος έλεγχος που υφίσταται αφορά τα δελτία καταγραφής των αναλύσεων και πραγματοποιείται από το φορέα λειτουργίας της μονάδας. Υφίσταται επίσης μακροσκοπικός έλεγχος δειγμάτων εισόδου και εξόδου των λυμάτων (από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τη Δ/νση Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής) που, όπως επεσήμανε ο Συνήγορος του Πολίτη, μπορεί να δώσει μεν μια πρώτη εκτίμηση της
λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας, δεν αποτελεί όμως απόδειξη της σωστής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

2) Προτάσεις
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε:
· Να προχωρήσει άμεσα η ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, της δημοπράτησης και της κατασκευής των, αναγκαίων έργων διευθέτησης των ρεμάτων της περιοχής προκειμένου να υπάρξει αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και οριστική επίλυση του προβλήματος,.
· Να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αδειοδότησης των μονάδων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

· Να ολοκληρωθεί η επανεξέταση του τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού.
· Να συνταχθεί και να εγκριθεί σχετική μελέτη για την διαχείρισης της ιλύος που προέρχεται από το βιολογικό καθαρισμό επεξεργασίας λυμάτων.
· Να εφοδιαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια που να
διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη και ανάλυση δειγμάτων, που όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί το μόνο τρόπο διαπίστωσης μόλυνσης ή μη μιας περιοχής.

· Να ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη για την είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων.

3) Διοικητική ανταπόκριση
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 8151/05/4/5-8-2008 πορισματικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη:
Α) Η Δ/νση Υδραυλικών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ απάντησε ότι «...η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου διευθέτησης του ρ. Ερασίνου έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της 4ης Προγραμματικής περιόδου 2007-2013...η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του οποίου προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις συμπληρωματικές μελέτες, οι οποίες θα απαιτηθούν (μελέτη κόστους – οφέλους, σύνταξη τευχών δημοπράτησης), ώστε το έργο να είναι ώριμο για δημοπράτηση όταν ‘ανοίξει’ η χρηματοδότηση της προαναφερόμενης προγραμματικής περιόδου...».
Β) Το Γραφείο Γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής απάντησε ότι χορηγήθηκε νέα άδεια, όσον αφορά στη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και αθλητές, με την με αρ. πρωτ. 5570/26510/18-9-2008 απόφαση, ισχύος ενός έτους.
Γ) Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής επέβαλε διοικητική κύρωση στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο (Ο.Ι.Κ) και στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) Α.Ε. συνολικού ποσού 20.000 ευρώ «...για λιμνάζοντα νερά στη θέση βόρεια του χώρου που βρίσκονται οι στάβλοι του (Ο.Ι.Κ.)... και τρεχούμενα νερά βορειοανατολικά του χώρου
που βρίσκεται ο λόφος του ελικοδρόμιου...το θέμα της διαχείρισης της κοπριάς (στρωμνής αλόγων)» καθώς και για τη μη ανανέωση της άδειας διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων.

Οκτώβριος 2008
Βοηθός Συνήγορος: Χ.Χατζή
Χειριστής: Α. Μποσδογιάννη

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers