6 Φεβρουαρίου 2009

Βιολογικός καθαρισμός «παντού». Υπεγράφη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα €1,5 δισ. σε 350 οικισμούς

Βιολογικούς καθαρισμούς και δίκτυα αποχέτευσης θα αποκτήσουν περίπου 350 οικισμοί της χώρας άνω των 2.000 κατοίκων ως το 2013, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών (ποταμών, λιμνών, ακτών, υπόγειων υδροφορέων κ.ά.), ενώ παράλληλα τα νερά που θα προκύπτουν από τους βιολογικούς καθαρισμούς θα μπορούν να αξιοποιηθούν για άρδευση ιδίως στις ελλειμματικές περιοχές. Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Τα έργα ξεκινούν με την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης, που υπέγραψε χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ.Σουφλιάς. «Η πρώτη φάση αφορά σε έργα προϋπολογισμού 300 εκατ.ευρώ και προχωράμε άμεσα στην υπογραφή και των υπολοίπων προσκλήσεων ώστε να καλυφθεί το σύνολο του ποσού και να ενταχθούν όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων» τόνισε χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Με την 1η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Δημοτικές ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για έργα βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα έργα προστασίας της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Μόρνου, που υδροδοτεί την πρωτεύουσα, καθώς και της λίμνης Κορώνειας στον Νομό Θεσσαλονίκης. Ο πλήρης κατάλογος των οικισμών σε όλη τη χώρα που θα αποκτήσουν βιολογικούς καθαρισμούς, δημοσιεύεται εδώ

Αναδημοσίευση του ανωτέρω άρθρου από "ΤΟ ΒΗΜΑ¨της 4ης Φεβρουαρίου 2009

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τη σημερινή Απόφαση κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για το Περιβάλλον και δίνουμε την οριστική λύση σε ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας, αυτό της επεξεργασίας λυμάτων.

Αντιμετωπίζουμε οριστικά σε όλους τους οικισμούς της χώρας (με πληθυσμό αιχμής άνω των 2000 κατοίκων) την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής δικτύων αποχέτευσης. Έτσι, θα υπάρχει και αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών (ποταμών, λιμνών, ακτών, υπόγειων υδροφορέων, κ.α.). Παράλληλα, από τις υποδομές που θα δημιουργηθούν θα προκύπτουν και νερά που μπορούν να αξιοποιηθούν για άρδευση ιδίως στις ελλειμματικές περιοχές.

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τους Δήμους οι οικισμοί ανέρχονται σε 350 με πιθανότητες πολύ μικρής αύξησης.

Το ποσό που διατίθεται για την χρηματοδότηση των έργων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης είναι 1,5 δις ευρώ και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα « Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που χρηματοδοτείται από την Ε. Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα έργα προστασίας της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Μόρνου, που υδροδοτεί την πρωτεύουσα, καθώς και της λίμνης Κορώνειας στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Ξεκινάμε σήμερα, με την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων –για έργα προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ- και προχωράμε άμεσα, στην υπογραφή και των υπολοίπων προσκλήσεων ώστε να καλυφθεί το σύνολο του ποσού και να ενταχθούν όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την 1η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Δημοτικές ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για έργα βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης.

ΣΤΟΧΟΙ

Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισμών σε βιολογικούς καθαρισμούς με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων

Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της χώρας, καθώς και των ακτών κολύμβησης και των ποταμών και λιμνών που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα

Επαναχρησιμοποίηση των υδάτων που προκύπτουν μετά την επεξεργασία των λυμάτων, κυρίως για αγροτική χρήση, με προτεραιότητα στις ελλειμματικές περιοχές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ειδικές πληροφορίες και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από την ιστοσελίδα www.epper.gr της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’ (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ περίληψη της Πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο.

Η πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 46 Επεξεργασία Νερού (Λύματα)

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. Οικ. 121308 (ΦΕΚ 1499/Β/2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και μετονομάζεται σε Ε.Υ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/5.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749, ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

Την με αρ.πρωτ 127573/10.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Την από 1-4-2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

ΥΠΕΧΩΔΕ

Γενικές Γραμματείες Περιφερειών

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης A και Β βαθμού, αναπτυξιακοί οργανισμοί, αναπτυξιακές εταιρίες, δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις.

ΔΕΥΑ

για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1.

Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΩΔ.

2007 GR 16 PO 005

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

ΚΩΔ.

2

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Επεξεργασία Νερού (Λύματα)

ΚΩΔ.

46

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

i. Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271

ΚΩΔ.

02.46.02.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον

ΚΩΔ.

21

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

(α) Ειδικοί Στόχοι

Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων

Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης και των ποταμών και λιμνών που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα - προστασία υγροτόπων

Επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων σε διάφορες χρήσεις, με προτεραιότητα στις ελλειμματικές περιοχές

(β) Δείκτες Παρακολούθησης

Πίνακας 2

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 (εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ)

αριθμός

Πίνακας 3

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Ισοδύναμος πληθυσμός οικισμών Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

αριθμός

2

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από λειτουργικές ΕΕΛ Α, Β και Γ Προτεραιότητας

%

Με την παρούσα πρόσκληση και για τον Κωδικό κατηγορίας πράξης 02.46.02.01 «Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271» δύναται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Έργα δικτύων αποχέτευσης (ΔΑ) σε οικισμούς Γ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (>2.000 κατοίκους) για την κάλυψη του πληθυσμού (τμήμα δικτύου θα χρηματοδοτείται μόνο εφόσον με αυτό ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού).

Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (>2.000 κατοίκους)

Έργα δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής μικρότερο από 2.000 κατοίκους (<2.000>2.000 κατοίκους) στους οποίους θα κατασκευασθεί ΕΕΛ. Η δαπάνη κατασκευής των έργων μεταφοράς των λυμάτων αυτών των οικισμών στην ΕΕΛ που θα κατασκευασθεί για τον οικισμό Γ προτεραιότητας (>2.000 κατοίκους) καθώς και η απαιτούμενη επί πλέον δυναμικότητά της θα είναι επιλέξιμη εφόσον το κόστος κατασκευής των έργων μεταφοράς δεν υπερβαίνει το κόστος κατασκευής αυτόνομης ΕΕΛ για τον εν λόγω οικισμό.

Έργα δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ που εκτελούνται σε οικισμούς Β προτεραιότητας κατά την Γ΄Προγραμματική Περίοδο με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ και δεν ολοκληρώθηκαν.

Η αύξηση της δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας εφόσον με αυτήν θα εξυπηρετούνται οικισμοί Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) που θα συνδεθούν κατά την Δ΄Προγραμματική Περίοδο με τις εν λόγω ΕΕΛ και τεκμηριώνεται (με βάση το εισερχόμενο φορτίο ΒOD) ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα (οργανικού φορτίου) δεν επαρκεί.

Η ολοκλήρωση υφισταμένων ΕΕΛ σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) με την προϋπόθεση ότι τα έργα ολοκλήρωσης δεν συγχρηματοδοτήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Η αντικατάσταση ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) που αδρανούν και έχει παρέλθει 20ετία από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών κατασκευής τους.

Δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν τα έργα:

Συμπληρώσεις ΔΑ σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας καθώς και σε οικισμούς <2.000>

Αύξηση της δυναμικότητας των ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας που μπορεί να προκύπτει λόγω επέκτασης, κατά την Γ΄Προγραμματική Περίοδο ή μελλοντικά, του ΔΑ των οικισμών που αποχετεύουν τα λύματα τους στις εν λόγω ΕΕΛ. Επίσης η αύξηση της δυναμικότητας των ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας που μπορεί να προκύπτει λόγω σύνδεσης οικισμών<2.000>

Συντήρησης και αναβάθμισης των ΕΕΛ.

Κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής αποχέτευσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον Ν. 1069/1980, αρθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 άρθρ. 6, παρ. 5).

Κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Εγκαταστάσεων θερμικής ξήρανσης της παραγόμενης λυματολάσπης.

Μεταφοράς και συνεπεξεργασίας προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (απαιτούμενη πρόσθετη δυναμικότητα) από μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ) που ευρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών Γ προτεραιότητας.

Τα έργα ΕΕΛ και ΔΑ που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να καλύπτουν τις κάτωθι προδιαγραφές:

Η δυναμικότητα σχεδιασμού (οργανικού φορτίου) της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) θα χρηματοδοτείται μέχρι το 130% του πληθυσμού (αιχμής) σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών. Σε περίπτωση κατά την οποία θα συνδέονται με την ΕΕΛ οικισμοί <2.000>

Η μονάδα υποδοχής ή/και επεξεργασίας βοθρολυμάτων θα χρηματοδοτείται εφόσον δεν υπερβαίνεται για τα λύματα μαζί με τα βοθρολύματα το 130% του πληθυσμού (αιχμής) σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών.

Η τριτοβάθμια επεξεργασία (απομάκρυνση αζώτου Ν και φωσφόρου Ρ), η διήθηση και η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ή οζόνωση θα χρηματοδοτούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση από μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3199/2003. Αν δεν υπάρχει τέτοια μελέτη δεν θα χρηματοδοτούνται ακόμη και αν επιβάλλεται η απομάκρυνση αζώτου (Ν) και φωσφόρου (Ρ) από απόφαση Νομάρχη για τον αποδέκτη ή τους Περιβαλλοντικούς Όρους, μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Η λειτουργικότητα μιας ΕΕΛ διασφαλίζεται μόνο όταν η άρδευση είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός.

Η διατομή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) και τα έργα Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) των Αντλιοστασίων (Α/Σ) θα χρηματοδοτούνται με πρόβλεψη 40 ετίας για τον πληθυσμό σχεδιασμού της μελέτης με τυχόν πρόβλεψη για σύνδεση οικισμών <2.000> ισοδύναμο πληθυσμό σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών στην 20 ετία.

Η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Γ προτεραιότητας (>2.000 κατοίκους), θα είναι επιλέξιμη σε περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμα και τμήματα δικτύου στις περιοχές αυτές που διέρχονται από διανοιγμένους δρόμους που δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη και αποτελούν λειτουργικό σύνολο δικτύου.

Επεκτάσεις σχεδίου με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που δεν είναι κατοικημένες ή είναι αραιοκατοικημένες δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271.

Οι οικισμοί Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) δίνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α. Οι πληθυσμοί (αιχμής) σχεδιασμού των οικισμών αυτών και τα απαιτούμενα έργα που έχουν καταγραφεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, θα παρέχονται από τα στελέχη της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης (βλ. κεφ. 7.1).

Για τους οικισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές προς την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία (απογραφή ΕΣΥΕ, κλίνες ΕΟΤ ) για την τεκμηρίωσή του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οικισμοί Α προτεραιότητας είναι οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής άνω των 10.000 κατοίκων που αποχετεύουν τα λύματά τους σε «ευαίσθητους» αποδέκτες, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/1998.

Οικισμοί Β προτεραιότητας είναι οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής άνω των 15.000 κατοίκων που αποχετεύουν τα λύματά τους σε «κανονικούς» αποδέκτες, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/2000.

Οικισμοί Γ προτεραιότητας είναι οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής άνω των 2.000 κατοίκων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/2005. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής κάτω των 2.000 κατοίκων που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης.

Σημειώνεται ότι ο Δικαιούχος θα πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ και συγκεκριμένα για τα εν λόγω έργα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο γραφείο Διοίκησης του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:

Πίνακας 4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ)

Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση τα έτη 2009-10

(σε ευρώ)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271

300.000.000

300.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

300.000.000

300.000.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Η ΕΥΔ, με την πρόοδο αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που θα ενταχθούν καλύπτει υπερβάσεις του ποσοστού 10% των επιλέξιμων δαπανών για αγορά εδαφικών εκτάσεων, ελλείμματα χρηματοδότησης λόγω παραγωγής εσόδων κλπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

3.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007” της με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο, έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Δεν υπάρχει ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων δεδομένου ότι πρόκειται για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος που υλοποιούνται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών κανονιστικών κειμένων (Ν 3614/2007).

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι), και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epper.gr

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου και οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αεροπόρου Παπαναστασίου 34Β, Αθήνα) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epper.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος εκτελεί έργο για λογαριασμό άλλου υπόχρεου φορέα ο οποίος δεν έχει Διαχειριστική Επάρκεια, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους μέχρι την ένταξη του έργου.

Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης πχ καταστατικό ή/και προγραμματική σύμβαση.

Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα (Παράρτημα ΙΙΙ).

Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (Παράρτημα ΙV)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του και Διαχειριστικό Σχέδιο Λειτουργίας του συνολικού έργου. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο Δικαιούχος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης.

Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.

Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

Για το δίκτυο αποχέτευσης (εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο), οριστική μελέτη ή προμελέτη σε περίπτωση δικτύου αναρρόφησης υπό κενό.

Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, προμελέτη ή οριστική μελέτη .

Για τον αγωγό διάθεσης (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ή της ΕΕΛ), οριστική μελέτη.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.30/2007 (αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή και επικαιροποιηθεί εφόσον εντοπιστούν προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την επάρκεια, την πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου.

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 3320/2005 όπως ισχύει σήμερα.

Οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες σύμφωνα με την Εγκύκλιο 38/2005 (Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων).

Ο προϋπολογισμός μελέτης με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο ένταξης τιμολόγια.

Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ περί αποδοχής του συστήματος «μελέτη-κατασκευή» όπου αυτό εφαρμόζεται.

Περιβαλλοντικοί Όροι για την ΕΕΛ που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να αναφέρονται στην Α΄ και Β΄ φάση σχεδιασμού της ΕΕΛ και η δυναμικότητα της Α΄ φάσης σχεδιασμού θα πρέπει να ισούται με την δυναμικότητα της ΕΕΛ που έχει μελετηθεί και πρόκειται να υλοποιηθεί. Επίσης Περιβαλλοντικοί Όροι απαιτούνται και για το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο με τα αντλιοστάσιά του και τον αγωγό διάθεσης εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους της ΕΕΛ.

Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες περί απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης.

Έγκριση εργασιών κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης από τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Δήλωση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον έλεγχο των περιοχών NATURA 2000

Συμβόλαιο αγοράς ή κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων στον τελικό δικαιούχο του έργου.

Αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Οι απαλλοτριώσεις και η αγορά γης είναι επιλέξιμη δαπάνη σε ποσοστό έως 10% του κόστους του έργου και στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη έχει ήδη καταβληθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Κατά την ένταξη του έργου πρέπει να έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση και να υπάρχει Π/Υ του κόστους.

Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση εργασιών εκτός του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη κατά την ένταξη του έργου (να υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις πχ. από δάνειο, ιδίους πόρους, πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, Νομαρχιακά Προγράμματα).

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης δανείου για την εξυπηρέτηση της ιδίας συμμετοχής, αποδεικτικά αυτής θα πρέπει να προσκομισθούν μετά την σύναψη της νομικής δέσμευσης.

«Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στη διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34Β, Αθήνα τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο. Η αξιολόγηση της πρότασης αναστέλλεται μέχρι την υποβολή στην ΕΥΔ των ζητηθέντων συμπληρωματικών.

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:

πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»,

σκοπιμότητα της πράξης και

ωριμότητα της πράξης.

Τα εξειδικευμένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα VI) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epper.gr

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης καθ΄ όσον αναφέρεται ρητά στο ΕΠΠΕΡΑΑ λόγω εφαρμογής κοινοτικής/εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 3614/2007, αρθ. 7 παρ. 5.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων/διευκρινήσεων από τον δικαιούχο. Η αξιολόγηση της πρότασης αναστέλλεται μέχρι την υποβολή στην ΕΥΔ των ζητηθέντων συμπληρωματικών/διευκρινήσεων.

Άμεση Αξιολόγηση

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα VI), εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων δίνεται στο Παράρτημα VII.

Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων.

Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις περιπτώσεις πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ.

Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Το Σύμφωνο Αποδοχής (Παράρτημα VIII) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης.

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από το Γενικό Γραμματέα. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα IΧ) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epper.gr.

Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Σ. Γερογιαννάκη, τηλέφωνο 2132142218, e-mail: s.gerogiannaki@epper.minenv.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε .

Για τεχνικές πληροφορίες-οδηγίες μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Αθήνα: Α. Δημοπούλου, τηλ. 210 8668286-7, e-mail: adimopoulou@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Λ. Μήτση, τηλ. 210 8668286-7, e-mail: lmitsi@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Δ. Ζαδέλης, τηλ. 210 8668296, e-mail: dzathelis@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Ε. Παπαβασιλόπουλος, τηλ. 210 8668286-7, e-mail: lpapavasilopoulos@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Π. Αντωνάκος, τηλ. 210 8668296, e-mail: pantonakos@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Β. Σταμάτης, τηλ. 210 8668296, e-mail: vstamatis@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Θεσσαλονίκη: Γ. Βαρβέρης, 2313 321742, e-mail: gvarveris@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Καβάλα: Β. Λιόγκας, 2510 622390, e-mail: vliogkas@mou.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.epper.gr και www.espa.gr. Ο διαδικτυακός τόπος www.epper.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers