5 Ιουλίου 2009

Το Θέμα Καμπά επανέρχεται για τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, μέσω του ΟΡΣΑ αυτή τη φορά. Οι Φορείς της περιοχής είναι σε ετοιμότητα.

Οι Φορείς, οι Συλλογικότητες και οι Ενεργοί Πολίτες της περιοχής έχουν έτοιμη την απάντηση στην νέα, εξωραισμένη πρόσκληση, μέσω του ΟΡΣΑ, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 8ης Ιουλίου 2009.


HTML clipboard

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ.) για την ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τριτογενούς Τομέα καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πειραματικού χαρακτήρα.

HTML clipboard

ΑΡΘΡΟΝ-2

Διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της ΠΟΑΠΔ

1. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Αρθ-1 υποβάλλεται σε (8) οκτώ αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου να αποστείλει από δύο (2) αντίτυπα των δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και από ένα (1) αντίτυπο στις τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιες για την έκφραση και τον σχεδιασμό της τομεακής πολιτικής, των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, κεντρικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Στις περιπτώσεις που η έκταση εμπίπτει σε περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις λειτουργίας των Οργανισμών του Αρθ-3 του Ν-2508/97, ένα αντίτυπο αποστέλλεται και στους αντίστοιχους Οργανισμούς.

3. Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν όπως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων από το ΥΠΕΧΩΔΕ να γνωστοποιήσουν στη Διεύθυνση Χωροταξίας και στον ενδιαφερόμενο τυχόν ελλείψεις του φακέλου. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών το ΥΠΕΧΩΔΕ αποστέλλει ένα αντίτυπο των ανωτέρω δικαιολογητικών στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την διατύπωση της γνώμης του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις αναστέλλεται η διαδικασία μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου. Η διατύπωση της γνώμης του Νομαρχιακού Συμβουλίου παρέχεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρ.3β του Αρθ-24 του Ν-1650/86, όπως ισχύει. Η γνωμοδότηση αυτή παρέχεται ύστερα και από την τήρηση των διαδικασιών δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό Αποφ-ΗΠ/37111/2021/03 "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών ... του Αρθ-5 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ.2 και παρ.3 του Αρθ-3 του Ν-3010/02" (ΦΕΚ-1391/Β/03).

4. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και οι τυχόν κατά τα παραπάνω συναρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων γνωστοποιούν εγγράφως τις απόψεις τους για την προτεινόμενη ΠΟΑΠΔ, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία συντάσσει και προωθεί σχετική εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ).

5. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3β του Αρθ-24 του Ν-1650/86, όπως ισχύει, αντί του ΚΣΧΟΠ γνωμοδοτεί, η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας ή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, κλπ. Όπου στην παρ.4 του παρόντος αναφέρεται η Διεύθυνση Χωροταξίας, νοείται αντίστοιχα ο αρμόδιος Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου, Στις περιπτώσεις αυτές η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ γνωστοποιεί εγγράφως τις απόψεις της στους αντίστοιχους Οργανισμούς.

6. Μετά τη γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της Εκτελεστικής Επιτροπής των οικείων Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων, η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ συντάσσει και προωθεί το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή στους αρμόδιους υπουργούς.

HTML clipboard

...Ωστόσο το ξέσπασμα του κ. Μπαλή (Επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο), όσον αφορά τον διαχρονικό ρόλο του ΟΡΣΑ και την (ανάπτυξη) στην περιοχή μας είναι αρκούντως διαφωτιστικό.

ΠΗΓΗ : Εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ 29/6/2009

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers