19 Ιουλίου 2009

Τα Χρυσά Σκουπίδια της Αττικής. Μεγάλες εταιρείες ετοιµάζονται να εισέλθουν στον χώρο διαχείρισης απορριµµάτων.

ΠΟΛΕΜΟΣ ισχυρών συµφερόντων για τη διαχεί­ριση των 9.500 τόνων απορριμμάτων που παρά­γονται καθηµερινά στην Αττική αναµένεται να ξεσπάσει στο άµεσο µέλλον. Με ελάχιστο µέρος του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων του νοµού να έχει υλοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει έξι ολόκληρα χρόνια από την ψήφιση του σχετικού νόµου, το υπουργείο Εσω­τερικών επανέρχεται προκηρύσσοντας νέο διαγωνισµό για τον προσεχή Σεπτέµβριο.

Και οι εταιρεί­ες, εκτιµώντας ότι µέσα στα σκουπίδια υπάρχουν κρυµµένοι θησαυροί, σπεύδουν να διεκδικήσουν το δικό τους µερίδιο στην αγορά. Βασικοί «µνηστήρες» στην αγορά διαχείρισης απορριµµάτων είναι :


η Ηλέκτωρ, συµφερόντων της οικογένειας Μπόµπολα,

η Intrakat του ομίλου Κόκκαλη, ο όµιλος Κοπελούζου,

η Lamda Waste Management του οµί­λου Λάτση και

η εταιρεία Envitec.

Κάποιες από αυ­τές έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητες στον συ­γκεκριµένο τοµέα, ενώ άλλες έχουν δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για να εµπλακούν άµεσα. Μέχρι στιγµής πάντως από τα 13 µεγάλα έργα που προ­βλέπει το σχέδιο, έχουν κατασκευαστεί µόλις 6.

Φαί­νεται λογική, λοιπόν, η πρόσφατη βίαιη αντίδραση των κατοίκων του Γραµµατικού, στην προσπάθεια να ξεκινήσει η κατασκευή του χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στην περιοχή τους. Η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδίου αντιµετώπισης του προβλήµατος των σκουπιδιών στην Αττική κά­νει τους κατοίκους του Γραµµατικού αλλά και άλλων περιοχών να φοβούνται ότι ο τόπος τους θα μετατραπεί σε «χωματερή» του νομού

Η σωστή διαχείριση δεν προϋποθέτει να ανακαλύψουµε εκ νέου τον τροχό. Ένα µεγάλο µέρος (περίπου το 40%) των απορριµµάτων είναι υλικά που µπορούν να κοµποστοποιηθούν και να µετατρα­πούν σε πολύτιµο υλικό εµπλουτισµού του εδάφους. Ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 50%, είναι υλικά που µπορούν να διαχωριστούν και να µετα­τραπούν είτε σε πρώτη ύλη είτε σε ενέργεια.

Πρόκειται, δηλαδή, για έναν τοµέα που έχει µε­γάλο οικονοµικό ενδιαφέρον, εφόσον περιλαµβά­νει τεράστιες ποσότητες υλικών που µπορούν να αξιοποιηθούν και να ανακυκλωθούν.

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ πρόβλημα της διαχείρι­σης των αστικών απορριμμάτων επα­νήλθε στο προσκήνιο με τα πρόσφα­τα βίαια επεισόδια στο Γραμματικό, μια από τις περιοχές όπου, σύμφω­να με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών, πρόκει­ται να κατασκευαστεί ΧΥΤΑ.

Διαφωνίες

Από τη μία πλευρά, η διοίκηση του Ε­νιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινο­τήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), με πρόεδρο τον δήμαρχο της Κηφισιάς κ. Νικόλαο Χιωτάκη, διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει τα έργα προα­σπίζοντας τη νομιμότητά τους και α­πό την άλλη, οι κάτοικοι των περιο­χών μιλούν για ξεπερασμένες λύσεις που υπονομεύουν το περιβάλλον και τις ζωές τους.

Ωστόσο, ο κ. Χιωτάκης δηλώνει στην «R» ότι αν δεν προχωρήσουν τα έργα στην περιοχή σύμφωνα με τον Περι­φερειακό Σχεδιασμό, η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων της δυτικής Αττι­κής θα εξαντληθεί σε δύο χρόνια το πολύ.

O Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής είναι νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2003, με εισήγηση της τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Βάσως Παπανδρέου. Τη μελέτη για την α­ξιολόγηση και την τεχνική επεξεργασία των απορριμμάτων ανέλαβε ο ΕΣΔΚΝΑ. Βάσει αυτής επελέγησαν 4 περιοχές ως οργανωμένες εγκατα­στάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ): το Γραμματικό, η Κερατέα, η Φυλή και τα Λιόσια.

Επίσης ορίστηκε η κατασκευή 4 εργοστασίων επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων, 3 εγκαταστά­σεων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης οργανικών απο­βλήτων (ΕΜΑΚ), 3 κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), 3 χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και 8 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων(ΣΜΑ). Από όλα αυτά, μέ­χρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ στη Φυλή, η ΕΜΑΚ στα Ανω Λιό­σια, τα ΚΔΑΥ Αμαρουσίου, Ασπρο­πύργου, Φυλής και Ελευσίνας καθώς και οι 6 από τους 8 ΣΜΑ.

6 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Τα έργα όμως προχωρούν αργά.

Η νέα μελέτη


Από το 2006 ο ΕΣΔΚΝΑ αναβαθμί­στηκε σε αποκλειστικό φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔ-ΣΑ) όλης της «ηπειρωτικής» περιφέ­ρειας Αττικής.


Τον Οκτώβριο του 2007, ο ΕΣΔΚΝΑ ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης μεθόδων επεξεργα­σίας σύμμικτων απορριμμάτων στον νομό Αττικής σε τέσσερα μελετητικά γραφεία, με κοινοπραξία.


Η μελέτη -που έχει πλέον εγκριθεί- παρουσιάζει αναλυτικά τις διάφο­ρες εναλλακτικές λύσεις για τη δια­χείριση των απορριμμάτων στην Αττική, ενώ προτείνει πιθανά σενάρια ανά διαχειριστική ενότητα, τα οποία και αξιολογεί.


Ως εκ τούτου, για την ανατολική Ατ­τική προκρίνει την κατασκευή δύο μο­νάδων μηχανικής επεξεργασίας και α­ναερόβιας χώνευοης / μετακομποστοποίησης, ενώ για τη δυτική μιας εγκατάστασης μηχανικής ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ), μιας μονάδας αναερόβι­ας χώνευσης / μετακομποστοποίησης και μιας μονάδας βιολογικής ξήρανσης.


Οι διαδικασίες δημοπράτησης για τις παραπάνω μονάδες προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.


Εναλλακτική πρόταση


Ο πρόεδρος της κοινότητας Γραμμα­τικού κ. Νικόλαος Κούκης ζητά αντί για το «έκτρωμα», όπως χαρακτηρίζει την επιλογή ΧΥΤΑ, την άμεση εφαρ­μογή μελέτης του καθηγητή του τμή­ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αλέξανδρου Οικονομόπουλου, η οποία προτείνει τη χωροθέτηση 7 μονάδων ολοκλη­ρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) σε κομ­βικά σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία δικτύ­ου που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες όλης της χώρας.


ΠΗΓΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ : Realnews της 19ης Ιουλίου 2009.

(ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ)

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers