19 Απριλίου 2010

Η Συμμετοχικότητα των Πολιτών και των Συλλογικοτήτων, αρωγός στο μεγάλο στοίχημα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραβιάς 5 και Σπετσών 16, 15351, Παλλήνη Αττικής,
E-mail: anespa2001@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>

Στα χέρια των Νομαρχών και των Δημάρχων της χώρας βρίσκεται ήδη το ογκώδες (298 σελίδες) μη οριστικοποιημένο προσχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης <<Καλλικράτης>> (με εξαίρεση το πολυαναμενόμενο χωροταξικό) που φέρνει ανατροπές στο υφιστάμενο καθεστώς της Αυτοδιοίκησης.

Καλούμε τους Πολίτες της Ανατολικής Αττικής να συνεισφέρουν, καταθέτοντας τις απόψεις - εκτιμήσεις τους, κατά πόσο αποτελεσματικά θα ασκηθούν οι νέες αρμοδιότητες από τη Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πολίτη και με δεδομένη την υπόσχεση της Πολιτείας ότι υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο υποστήριξης του προγράμματος <<Καλλικράτης>>.

Oι απόψεις των Πολιτών θα διαβιβασθούν με επιστολή του Αναπτυξιακού, Περιβαλλοντικού, Καταναλωτικού και Επιστημονικού Συνδέσμου Ανατολικής Αττικής στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη πρόσθετη επισήμανση ότι όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες προϋποθέτουν επιμορφωμένο, έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό καθώς και επιμορφωμένους αιρετούς.

Θα προσπαθήσουμε για ενημέρωση των Πολιτών της Ανατολικής Αττικής, να παρουσιάσουμε μέρος των αλλαγών, ξεκινώντας από τις μεταβιβαζόμενες πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους και στις Περιφέρειες στους ακόλουθους τομείς :


Το κείμενο που ακολουθεί μπορείτε να το κατεβάσετε από ...εδώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ (I)

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ

Αναφέρεται στο προσχέδιο ότι στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού», προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :

1) Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2) Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

3) Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων, με εξαίρεση το νομό Αττικής.

4) Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

5) Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Σχολικό Συμβούλιο.

6) Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, εκτός της μεταφοράς των μαθητών της ειδικής αγωγής, καθώς και εκείνων μουσικών γυμνασίων και λυκείων.

7) Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

8) Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

9) Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης του Σχολικού Συμβουλίου.

10) Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

11) Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

12) Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

13) Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

14) H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

15) Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

16) Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 (ΦΕΚ 7, Α).

17) Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ, τοπικής εμβέλειας.

18) Η επιχορήγηση ν.π.ι.δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στο τομέα Παιδείας - Πολιτισμού – Αθλητισμού, περιλαμβάνονται, ιδίως :

1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η άσκηση λειτουργικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης και της θεματικής εξειδίκευσης, για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης, ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πολιτικές.

4. Η μεταφορά μαθητών ειδικής αγωγής από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, καθώς και η μεταφορά και σίτιση μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων.

5. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, υπερτοπικής σημασίας.

6. Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρικής αρμοδιότητα της περιφέρειας.

7. Η αντικατάσταση των κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οιαδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

8. Η έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

9. Η συγκρότηση σχολικών εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

10. Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της Χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.

11. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127, Α).

12. Η επιχορήγηση ν.π.ι.δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες.

13. Η οικονομική υποστήριξη των Προγραμμάτων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

14. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.

15. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.

16. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

17. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.

18. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

19. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

20. Η συγκρότηση και η μέριμνα για τη λειτουργία των υφιστάμενων Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), καθώς και η διαχείριση των λογαριασμών τους, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

21. Ο συντονισμός των επιμορφωτικών φορέων, που συμμετέχουν στις υφιστάμενες Ν.Ε.Λ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΙΙ)

Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, Προγραμματισμός της Ανάπτυξης, της Χωροταξίας και των Έργων.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ

Α. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β΄

«Περιβάλλον» προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :

1. Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, καθώς και συναφούς πολεοδομικού χαρακτήρα αρμοδιότητες.

2. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α).

3. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.

4. Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.

5. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

6. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.

7. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

8. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

9. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).

10. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄).

11. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.
12. Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

13. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.

14. Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
15. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.
16. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
17. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
18. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

19. Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή και αφορούν μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3325/2005 (Φ.Ε.Κ. 68,
Α΄), ως ισχύει και η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Β. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα γ΄ «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων», προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.«Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.

2. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου.

3. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών.

4. Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

5. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α.

6. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

7. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείων.

8.Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.

9. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.

10. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

11. Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

12. Η παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.

13. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.

14. Η χορήγηση αδειών σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο προς στάθμευση, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ανά έτος, σε δημοτικές κοινότητες διαφορετικού εκείνου, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ως έδρα.

15. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από το κύκλωμα εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

16. Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.

17. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.

18. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.

19. Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήμο, όπου ο παραγωγός πρόκειται να διαθέσει τα προϊόντα του (ξηροί καρποί, λάδι, οπωροκηπευτικά, και λοιπά αγροτικά προϊόντα) σε λαϊκές αγορές. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους νομούς Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

20. Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

21.Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

22. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

23. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

24. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Α. Προγραμματισμού-Ανάπτυξης, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

2. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρειας, η υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προγράμματα ανάπτυξης.

3. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.

4. Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.

5. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται για τα περιφερειακά όργανα στις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267), όπως ισχύει, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της κατάρτισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π).

6. Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας.

7. Η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

8. Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας.

9. Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημοσίου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

10. Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας.

11 . Η παρακολούθηση των διαδικασιών ένταξης των πράξεων του Π.Ε.Π, η συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης και η εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την χρηματοδότηση των έργων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

12. Η συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για την σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και προγράμματα Διαπεριφερειακής συνεργασίας.

13. Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου.

14. Η πορεία υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων, ως δικαιούχος, στους φορείς υλοποίησης έργων, για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.

15. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους από τους υπολόγους διαχειριστές.

16. Η κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

17. Η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

18. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων, που εγκρίνονται κατά πρόγραμμα και διαρθρωτικό ταμείο.

19. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών,οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια.

20. Η παρακολούθηση και η αποτίμηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των οικονομικών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητά της.

21. Η σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

22. Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

23. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

24. Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης, η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.

25. Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων.

26. Η παροχή στοιχείων προς καταγραφή σε βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των στοιχείων των ενισχυόμενων επενδύσεων.

27. Η σύνταξη τεχνικών δελτίων των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται στα μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων.

28. Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας.

29. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των Μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

30. Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας τους.

31. Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

32. Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται η παροχή γνώμης. ΣΤ. Έργων-Χωροταξίας- Περιβάλλοντος, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

3. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων.

4. Η κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.

5. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος των μελετών αυτών.

6. Η άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, όπως οι μετρήσεις, η σήμανση των οδών που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και η σηματοδότηση και ο φωτισμός αυτών.

7. Η εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών τούτων.

8. Η συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού, καθώς και η φύλαξή του.

9. Η παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης σήμανσης καθώς και η διαχείριση και αποθήκευση αυτών.

10. Η θεώρηση και έγκριση των μελετών ιδιωτικών λιμενικών έργων.

11. Τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων χαρακτηριζόμενα ως έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/77 και άρθρο 59 του π.δ. 609/85) τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου Περιφέρειας ή νομού.

12. Η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις ΕΥΔΕ και περιέρχονται στις περιφέρειες.

13. Η παροχή γνώμης του περιφερειακού συμβουλίου για τη χωροθέτηση Β.Ι.Ο.Π.Α.

14. Η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας περιφέρειας.

15. Ο καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα.

16. Ο έλεγχος τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής δημόσιων έργων.

17. Η σύμπραξη σε συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κατά τις ρυθμίσεις του ν. 3389/2005 (Φ.Ε.Κ. 232, Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, κατά το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91,Α).

19. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει.

20. Η έκδοση αδειών διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων και αστικών λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας, κατά τις ρυθμίσεις της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192,Β).

21. Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160,Α).

22. Η επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 30 του ν. 1650/1986 και 4 του ν. 3010/2002.

23. Η παρακολούθηση εφαρμογής γενικών πολεοδομικών σχεδίων, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και Ζ.Ο.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2508/1997.

24. Η χορήγηση άδειας για την εναπόθεση ή αποθήκευση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. 25. Η παροχή γνώμης του περιφερειακού συμβουλίου κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.

26. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας.

27. Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για τον περιβάλλον.

28. Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κλπ).

29. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενης και της έκδοσης των, κατά περίπτωση, αδειών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής.

30. Η παροχή γνωμοδότησης, από το περιφερειακό συμβούλιο, σχετικά με τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως ΠΟΑΠΔ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

31. Η παροχή γνωμοδότησης, από το περιφερειακό συμβούλιο, σχετικά με τον χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

32. Η παροχή γνωμοδότησης, από το περιφερειακό συμβούλιο για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

33. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές.

34. Η παρακολούθηση εφαρμογής Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και ΖΟΕ.

35. Η χορήγηση, από την περιφέρεια του τόπου, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος ακινήτου, των εγκρίσεων, αδειών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για τη βιομηχανική, τουριστική και πολεοδομική ανάπτυξη εκτάσεων γης, που αποτελούν ή πρόκειται να συνενωθούν σε ενιαίο κτίριο, το οποίο τέμνεται από τα όρια δύο ή περισσοτέρων νομών, που ανήκουν σε πλείονες περιφέρειες.

36. Ο σχεδιασμός παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων από λιμενικές εγκαταστάσεις.

37. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για κατασκευή κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.

38. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον έχουν την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης, επί εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών ως εξής :

α) εγκαταστάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς δυναμικότητας έως και 200 τόνων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

β) εγκαταστάσεις εκτροφής υδροβίων οργανισμών (αλμυρού, υφάλμυρου και γλυκού νερού) σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 60 τόνων ετησίως και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

γ) εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς σε λίμνες, δυναμικότητας έως και 60 τόνων ετησίως, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών σε κλειστό κύκλωμα
κυκλοφορίας νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 200 τόνων ετησίως, καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

ε) εγκαταστάσεις εκτροφής αμφίβιων, συνολικής δυναμικότητας έως και 60 τόνων ετησίως,

στ) εγκαταστάσεις εκτροφής οστρακοειδών δυναμικότητας έως και 160 τόνων ετησίως, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

ζ) εγκαταστάσεις τεχνικής αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών δυναμικότητας έως και 5.000.000 ατόμων ετησίως καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

39. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον έχουν την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης, επί υδραυλικών έργων και ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων ως ακολούθως :

α) έργων γεωργικής υδραυλικής που αφορούν στην άρδευση ή κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων σε έκταση μέχρι 5.000 στρεμμάτων συνολικά,

β) έργων αγροτικού αναδασμού ανεξαρτήτως έκτασης,

γ) έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κλπ. και παραρεμμάτιων περιοχών εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών, δ) έργων αλιευτικών λιμένων.

40. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων εφόσον έχουν την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης και ειδικότερα βιομηχανικών δραστηριοτήτων για την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόνων ημερησίως και μεγαλύτερης των 5 τόνων ημερησίως σε προϊόν.

41. Ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις πολεοδομικές μελέτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (III)


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

τομείς της Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Υγείας.


ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ


Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα ε΄ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:


1. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ) και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


2. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη οργάνωση και ανάπτυξη του Ε.Κ.Α.Β. στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου καθώς και για την οργάνωση αερομεταφοράς ασθενών.


3. Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.


4. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.


5.Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.


6.Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και των παιδικών εξοχών.


7. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.


8. Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.


9. Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).


10. Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.


11. Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.


12. Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.


13. Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.


14. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.


15. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.


16. Η υλοποίηση :


α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.

β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης


17.Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.


18. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.


19. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος μετά από εισήγηση της Αρμόδιας επιτροπής που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας.

20. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών».


21. Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.


22. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.


23. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.


24. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.


25. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197,Α).


26. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κάθε είδους δημόσιων και ιδιωτικών

εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποιούν μικροβιολογικές εξετάσεις ελέγχου νερού, τροφίμων ή ποτών, με εξαίρεση τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, το κλείσιμο όσων λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη άδεια και η επιβολή προστίμου σε βάρος αυτών.


27. Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.


28. Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.


29. Ο έλεγχος καταστημάτων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.


30. Η χορήγηση αδειών για την καταλληλότητα ζωικών τροφίμων.


31. Ο ορισμός ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. του νομού.


32. Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από το Δήμο της έδρας των Ταμείων.


33. Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.


34. Η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ


Ζ. Υγείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:

Ι .α Οι περιφέρειες ασκούν, κατά μεταβίβαση τις αρμοδιότητες των Υγειονομικών Περιφερειών(Δ.Υ.Π.Ε) της χώρας.


β. Με π.δ/μα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατόπιν γνώμης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας καθορίζονται οι ειδικές ρυθμίσεις και η μεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία από τη δημοσίευση του παρόντος.


γ. Στο ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλεφθεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τις περιφέρειες που ασκούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις Δ.Υ.Π.Ε. και το ανωτέρω Υπουργείο περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), στους δήμους, κατόπιν προηγούμενης γνώμης και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.


δ. Με το ανωτέρω διάταγμα ρυθμίζεται η απόδοση στους δήμους και στις περιφέρειες των ανάλογων οικονομικών πόρων, για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, η κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων των Δ.Υ.Π.Ε και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και η μετάταξη προσωπικού, που κατείχε, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 256 και 257 του παρόντος.


ΙI.1. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας καθώς και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας και πρόνοιας.


2. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα διακρατικών υιοθεσιών.


3. Η έκδοση άδειας εισαγωγής εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, γενικά, όπως και εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές εφαρμογές.


4. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντίατρους, κατά τις προβλέψεις του π.δ/τος 470/1983 (ΦΕΚ 179,Α).


5. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς, που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές.


6. Η υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197,Α).


7. Ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους.Η έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, η ρύθμιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, η νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.


8. Η επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σ΄ αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την περιφέρεια.


9. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας.


10. Η έκδοση αδειών εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων.


11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτρονική συμβατότητα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50268/5137/3-9-2007 (ΦΕΚ 1853, Β) και ο καθορισμός των οργάνων τήρησης αυτών.


12. Η εποπτεία Ιατρικών, Οδοντιατρικών και Φαρμακευτικών Συλλόγων των Νομών της περιφέρειας.


13. Η ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων.


14. Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών.


15. Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας καθώς και θέματα άσκησης κοινωνικής εργασίας.


16. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής καθώς και η εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.


17. Η χορήγηση και η ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση.


18. Η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995, καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και των Φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.


19. Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ (IV)


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


Τελειώνοντας τη προσπάθεια για ενημέρωση των Πολιτών της Ανατολικής Αττικής σας παρουσιάζουμε το μη οριστικοποιημένο


Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποστήριξης του Προγράμματος <<Καλλικράτης>>


ΙΑ ΜΕΡΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»


Άρθρο 281


Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»

1. Για την υποστήριξη των νέων δήμων και των περιφερειών που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της διαπεριφερειακής, διαβαθμιδικής και διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α».

2. Το πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:

(α) ο άξονας με κορμό τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, στο μέρος που αφορούν στους δήμους και τις περιφέρειες.

(β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί συμπληρωματικά με το Ε.Σ.Π.Α. και χρηματοδοτεί ιδίως μη επιλέξιμα από το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις.

(γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων, με αντικείμενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του υπηρετούντος προσωπικού, το σχεδιασμό της στελέχωσης με επιστημονικό προσωπικό με βάση την αποτύπωση των αναγκών των νέων

δήμων και περιφερειών.


3. Η χρηματοδότηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης προέρχεται από εθνικούς πόρους, με τους οποίους το κράτος χρηματοδοτεί δραστηριότητες αρμοδιότητας των δήμων και των περιφερειών καθώς και από θεσμοθετημένους πόρους της Αυτοδιοίκησης. Το ποσοστό συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση του προγράμματος καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε.. Οι πόροι του προγράμματος εγγράφονται σε ειδικό κωδικό των ανωτέρω λογαριασμών, στον οποίον εγγράφονται και όλες οι μεταφερόμενες από 1-1-2011, πιστώσεις των υπουργείων που χρηματοδοτούν δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης.

Μη οριστικοποιημένο προσχέδιο 291


4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων των υπουργείων στους ανωτέρω λογαριασμούς, καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής των έργων, μελετών και ενεργειών που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται έως το τέλος του 2010. Το σύνολο των πιστώσεων που θα

καταγραφούν ανά βαθμό αυτοδιοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας και θα μεταφερθούν στον ειδικό κωδικό του προηγούμενου εδαφίου, θα μεταφέρονται ετησίως ως ποσοστό του εκάστοτε εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει του κατ’ αναλογία ποσοστού συμμετοχής τους στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 με τη διαδικασία της απόφασης της επόμενης παραγράφου.


5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε., καθορίζονται το περιεχόμενο, οι πόροι, το σύστημα διοίκησης, οι διαδικασίες κατάρτισης, τα κριτήρια ένταξης (όπως η αντιστοιχία με τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος, η ωριμότητα του έργου, η προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης του προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α».


6. Το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α» διαχειρίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέλη ορίζονται στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου, των συμμετεχόντων στη χρηματοδότησή του Προγράμματος Υπουργείων και εκπρόσωποι των κεντρικών συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και ο τρόπος αξιολόγησής του και καθορίζονται θέματα λειτουργίας, υποστήριξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.


7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται έως 31/10/2010, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε και της Ε.Ν.Α.Ε., εξειδικεύεται το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», ιδίως, ως προς τη διάρθρωση, τη χρηματοδότηση, τη διοίκηση και καθορίζονται οι λεπτομέρειές του.


ΙΒ΄ ΜΕΡΟΣ


Μεταβατικές - Τελικές - Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος


Άρθρο 282


Γενικές Μεταβατικές διατάξεις


1.α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.


β. Για τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατάξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων νοείται ο περιφερειάρχης.


γ. Η ρύθμιση των προηγουμένων εδαφίων ισχύει και για τη συγκρότηση ή τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, κατ’ αντιστοιχία, προς τις απονεμόμενες αρμοδιότητες στα οικεία μονοπρόσωπα ή συλλογικά αιρετά όργανα.


2. Όπου στις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Φ.Ε.Κ. 267, Α) αναφέρεται «περιφέρεια» και «Γενικός Γραμματέας περιφέρειας» από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων νοείται η περιφέρεια του παρόντος νόμου και ο οικείος περιφερειάρχης, αντιστοίχως. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, ειδικές υπηρεσίες και λοιπά όργανα, τα οποία

λειτουργούν, στο πλαίσιο του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, στην κρατική περιφέρεια και καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες, από το ανωτέρω χρονικό σημείο, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην περιφέρεια.


3. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρονται ως αρμόδια όργανα ο πρόεδρος της κοινότητας και το κοινοτικό συμβούλιο, από την έναρξη άσκησης των καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων, νοούνται ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο, αντιστοίχως.


4. Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση με το περιεχόμενό του.


5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν το κύρος των υφιστάμενων αδελφοποιήσεων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι την υποκατάστασή τους από αντίστοιχες των περιφερειών.


6. Ο χρόνος έναρξης άσκησης, από τους δήμους και τις περιφέρειες, των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παρ. 5 αριθ. 3 και 186 παρ. Η΄ υπ΄αριθμ.1 και 2 ορίζεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι.


7. Από τη δημοσίευση του παρόντος αναστέλλονται οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και με μίσθωση έργου στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η άρση της αναστολής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


8. Όπου στο κείμενο των π.δ/των 197/1978 (ΦΕΚ 43 Α`) 48/1999 (ΦΕΚ 51 Α΄) και 12/2007 (ΦΕΚ 8 Α) αναφέρονται Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), νοείται «Κεντρική Ένωση Δήμων» και «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων» αντίστοιχα.


9. Μέχρι την 31../12…/2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα για τη διοίκηση, λειτουργία και την εκλογή των οργάνων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Μέχρι την έκδοση του π.δ/τος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 197/78 (ΦΕΚ 43 Α`) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η θητεία των οργάνων των ενώσεων παρατείνεται μέχρι την εκλογή και συγκρότηση των νέων οργάνων τους.


10. Από της ισχύος του ανωτέρω π.δ/τος η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος διαλύονται, υπεισερχομένων αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών οι συνιστώμενες με αυτό Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων αντίστοιχα.

11. Μέχρι την .31./12…/2010. με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδεται, προεδρικό διάταγμα για τη λειτουργία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Μέχρι την έκδοση του π.δ/τος εξακολουθεί να λειτουργεί η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13 παρ. 39 Ν. 2307/95, η οποία διοικείται από επιτροπή, που αποτελείται από τους περιφερειάρχες και στην οποία ασκεί καθήκοντα προέδρου ο περιφερειάρχης Αττικής. Η επιτροπή, διαχειρίζεται μόνο άμεσα λειτουργικά ζητήματα της Ένωσης και είναι υπεύθυνη για την σύγκληση και διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης Περιφερειών.


Άρθρο 283


Τελικές Ρυθμίσεις


1. Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, των οποίων φορείς ήσαν οι καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δίκες των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές.


2. Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και

θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.


3. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ανακαθορίζεται ο αριθμός και τα όρια των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, να συγχωνεύονται και να συνιστώνται νέες.


4. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις δημοσιοποιούνται και με παράλληλη ανάρτηση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου ειδικού νόμου.


5. Στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνεται Επιτροπή για την σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης η οποία αποτελείται από:


α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο,

β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει,

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

δ) έως τρία μέλη ΔΕΠ,

ε) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στ) τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ζ) τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

η) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

θ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων,

ια) δύο εκπροσώπους εργαζομένων συλλογικών φορέων της αυτοδιοίκησης. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σχέδιο του ανωτέρω Κώδικα, που θα συντάξει η αντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.


6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται Επιτροπή για την σύνταξη «Κώδικα περί Εσόδων των Δήμων και Περιφερειών».

Η Επιτροπή αποτελείται από:


α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρο,


β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας και έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών,


γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,


δ) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,


ε) τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών,


στ) τον Διευθυντή Οικονομικών των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,


ζ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων,


η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών


Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.


Το σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων Δήμων και Περιφερειών», υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθ.76 παρ.6 του Συντάγματος και καταρτίζεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.


7. Όλοι οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή αναγράφεται ο συνολικός πληθυσμός καθενός ΟΤΑ και αναλυτικά ο πληθυσμός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων.


Όλα τα πληθυσμιακά μεγέθη καταχωρούνται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της γενικής απογραφής πληθυσμού του έτους 2001, όπως κυρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 715/ Β/ 12.06.2002).


Άρθρο 284


Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται.


Άρθρο 285


Έναρξη Ισχύος.


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.


Καλούμε τους Πολίτες της Ανατολικής Αττικής να καταθέσουν τις απόψεις-εκτιμήσεις τους κατά πόσο το επιχειρησιακό σχέδιο υποστήριξης του προγράμματος <<Καλλικράτης>> είναι ικανό να στηρίξει τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Oι απόψεις των Πολιτών σε όλους τους τομείς των κεφαλαίων 1, 2, 3, 4 θα διαβιβασθούν με επιστολή του Αναπτυξιακού, Περιβαλλοντικού, Καταναλωτικού και Επιστημονικού Συνδέσμου Ανατολικής Αττικής στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Επιμέλεια παρουσίασης κειμένου : Γραφείο Τύπου Συνδέσμου


( Θ .Σταματίου, Κ. Ρίπης, Γ. Σκαρλόπουλος, Χ. Λυμπεροπούλου, Ο. Ρομπάκης, Α. Σπυρόπουλος, Γ. Τζαβάρας, Γ. Χατζηγαβριήλ, Α. Ηλιόπουλος, Χ. Βλάχος, Λ. Ζάχος)

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers